Новость на родном

Кишкей сокпак уьйкен йолга айлансын

Янъыларда Дагестан маданият эм саниятлар колледжинде регионда анъ маданиятын оьрлендируьв эм таралтув мырат пан халк алатларында яс ойнавшыларынынъ Республикалык конкурсы оьтти. Белгиленген шара Дагестан Республикасынынъ Маданият министерствосынынъ Республикалык окув-методикалык орталыгынынъ коьтергишлеви мен озгарылды. Конкурста республикамыздынъ 21 саниятлар мектебининъ окувшылары ортакшылык эттилер. Солардынъ сырасында Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебиннен «Юлдызлар» домбыра ойнавшылар ансамбли катнасты. Олар ногайымыздынъ...

Новость на родном

Ногай шоьлде конакта

Янъыларда Ногай патшалык драмтеатрында режиссер, театр эм кино актеры, сценарист, язувшы эм туьрли як оьнерли Ислам Амашевич Казиев конакта болып кетти. Онынъ бизим районымызга конак болып келуьви босына тувыл. Айтып озайым, Дагестан Республикасынынъ талаплы аьдемлерининъ бириси – Ислам Казиев Ногай патшалык театрында Атав Атавовтынъ «Ак козы» деген шыгармасын орыс тилинде салды. Бу пьеса балалар уьшин...

Новость на родном

Ат – ногайдынъ канаты

Быйыл, 20-ншы майда, Махачкаладынъ Киров районынынъ Сулак поселогында янъыларда, 16-ншы майда, Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылыннан йол алган 3-нши Савлайногай атлылар юрисининъ тамамланувына багысланган байрам шарасы болып оьтти. Сол доьрт куьн ишинде Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районыннан, Шешен Республикасыннан эм Дагестаннан йыйылган атлылар 300-ге ювык шакырым йолды оьтип, Сулак авылына келдилер. Ногай атлыларды Сулактынъ эм Дагестаннынъ ногай...

Новость на родном

Савлай дуныя халкларынынъ эпосы

Курал айдынъ 17-20-ншы куьнлеринде Ош каласынынъ орта майданында Мухтар Ауэзовтынъ 125 йыллыгына эм Чингиз Айтматовтынъ 95 йыллыгына багысланып, «Дуныя халкларынынъ эпослары» деп аталып, VII Халклар ара фестиваль озды. Фестивальде 30 эллерден аьлимлер ортакшылык эттилер – Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Армения, Абхазия, Эстония, Турция, Беларусь, Россия эм баскалар. Санкт-Петербург, Москва калаларыннан, Хакасия, Алтай, Калмыкия,...

Новость на родном

Маьнели излестируьвлер басланаяк

2022-нши йылдынъ караша айында Россия илми фонды айырым киши илми фондлардынъ янъы проектлерининъ конкурсынынъ сырагыларын келтирди. Маьне берилген эм коьтергишленген проектлерининъ ишинде Россия МИД МГИМО евроазиат излестируьв орталыгынынъ алдышы илми куллыкшысы, тарих илмилер кандидаты Ахмет Ярлыкаповтынъ «Караногай приставствосынынъ тарихи: Россия сырасына ногайлардынъ административли эм социокультуралык инкорпорациясынынъ сулыбы» деп аталган проекти де бар. Проектти толтырувшылар Михаил...

Новость на родном

Ногай адабиатынынъ досы эм насихатшысы

Дагестаннынъ халк шаири Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгы алдында меним эсиме 1963-нши йылдынъ май айы келеди. Ол заман мен Карашай-Шеркеш пединститутынынъ филология факультетининъ 3-нши курсында окыйтаган эдим. Май айында бизим кала бир аьлемет ыспайы болып калатаган эди. Аьне сол шакта бизим Карачаевск каласына Кабарты-Балкар Республикасыннан бир куьп язувшылар эм шаирлер келдилер. Сонынъ сырасында аты савлай элимизге...

Новость на родном

Поэзия куьнине багысланды

Терекли-Мектебтеги Ногай район орталык китапханасында авыл китапхана куллыкшыларынынъ ногай шаирлери мен йолыгысы болып оьтти. Йолыгыс Савдуныялык поэзия куьнине багысланган эди. Сол 21-нши март куьн поэзия куьни деп 1999-ншы йылда ЮНЕСКО генераллык конференциясынынъ 30-ншы сессиясында токтастырылган. Сол себептен аьдетке коьре шаирлер, язувшылар, поэзия суьювшилери ямагат арасында поэзияды таралтув эм оьрметлев ниет пен туьрли шаралар озгарадылар. Йолыгыста...

Новость на родном

«Хатынларсыз биз де толы эр тувыл»

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылынынъ Халк оьнер орталыгынынъ меканында Патшалык ногай драма театрынынъ кезекли янъы сахна куллыгы – З.Хиясовтынъ пьесасы бойынша салынган «Ах, хатынлар, хатынлар…» деп аталган музыка-поэзиялык спектакли коьрсетилди. ДР халк артисти, ДР патшалык баргысынынъ лауреаты, театр етекшиси Байсолтан Джумакаевтинъ басшылыгы ман сонынъ актерлары бу йол янъы уьстинликке етисти демеге болады эм сога йыйылган...

Новость на родном

Санияттынъ аьйлели дуныясынынъ шакырувы ман

Муннан коьп йыллар артта, Анвар аьли де тогыз ясына толып-толмай, атасы Шора Абдулмежит увылы оны Терекли-Мектебтеги музыкалык мектебининъ баян классына аькеледи. «Ийги этип окысанъ, мен сага велосипед аларман», – дейди атасы увылын музыка дуныясы ман кызыксындырмага суьйип. Соны ман А.Джанибеков атындагы орта мектебинде шалысып окыйтаган Анвар Аджибаев мунда да илгери ымтылып билим алып баслайды. Соьйтип...

Новость на родном

Язлык келди яйнатып, саьбийлерди кувантып

Язлыктынъ келуьви мен, тоьгерек як янланып баслайды. Куьннинъ коьзининъ йылы саьвлелери ерге етип, баьри затты йылытады. Курт-кумырска, ян-янувар баьри де уйкыдан уянады, янъы яшав басланады. Мине сол аьлемет заманды бизим ата-бабаларымыз янъы йыл келди деп эсаплаган. Йыл басы деп Навруз айы саналган. Навруз язлыкты данъклайды, аьдемлерди яхшылыкка, тил бирликке шакырады. Навруздынъ келуьви йыл сайын Ногай...