Новость на родном

Тувган ерде иси мен пайдалы

Регионлар бети  Уьстимиздеги йылда Кизляр районынынынъ Огузер авылында 16 мынънан артык гектар авыл хозяйстволык ерлерине дуьги шашылаяк. Тувган Огузер авылынынъ шетинде фермер Абакар Эскендиров тасланган дуьги чеклерин карап баслады. Ерли фермер коькек айынынъ сонъында сол ерлерге эрте шыгатаган дуьгидинъ ийги деп белгили болган «Регул» сортын шашпага мыратланады. Сол себептен буьгуьнлерде сувгарув татавыллары тазаланып, авыл хозяйстволык...

Новость на родном

Зыяншылар ман куьрес юритиледи

Янъыларда ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик бойынша министерствосынынъ етекшиси Мухтарбий Аджеков Тарумов районында ис аьрекети бойынша конакта болып кетти эм шегертки зыяншыларынынъ яйылувын токтатув бойынша шаралардынъ толтырувынынъ барысы ман танысты. Оны ман бирге министрдинъ биринши орынбасары Шарип Шарипов, Тарумов районынынъ аькимбасынынъ орынбасары Гаджимурат Кебедов, Республикадынъ коьшимли малшылык бойынша управлениесининъ етекшисининъ орынбасары Абдулбасир Мухумаев, Россельхоз орталыгынынъ...

Новость на родном

Язлыкта урлык – куьзде онъыс

Быйыл язлыкта Ногай районы ерлеринде кыр куллыкларды озгармага онъайлы дымкыл ава аьллери болганнан себеп муниципалитеттеги эгинши-фермер эм байыр ярдамшы хозяйстволары заьлимдей ислерди яшавга шыгарганлар.

Новость на родном

Ер емисин берер сога ийилип ислегенге

Язлыктынь келуьви мен бирге элимиздинь, республикамыздынъ, сонынъ санында Ногай районынынь эгиншилери аьдетке коьре язлык-кыр куллыкларына урынадылар. Буьгуьнлерде сол ислер аьрекетли аьлде юритиледилер.

Новость на родном

Авыл еринде тереклер шашылган

Газетамызда билдирилгенлей, 22-нши март куьнинде савлай Дагестан бойынша «Эстелик бавы» халклар ара акциясы басланган. Сол акцияга белсенлик пен киристи бизим Ногай районымыз да. Бу ак ниетли исте ортакшыламага суьйгенлер аз тувыл эди район авыллары ерлеринде де. «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ спикери Рустам Байманбетовтынъ баславы ман «сельсовет Карагасский» СП МО депутатлары авыл совет еринде Уллы...

Новость на родном

Тоьгерек як – бизим ортак уьйимиз

Оьткен юма ызында вице-премьер Нариман Абдулмуталимовтынъ басшылыгы ман оьткен кенъесте токтастырылганлай, 18-нши март куьнинде Дагестан бойынша уьйкен оьлшемли ортакреспубликалык субботник озгарылды. Табиат ресурслары эм экология министерствосынынъ айтувы ман, субботник озгарув Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ тапшырувы ман уйгынланган. Бас мырады – республика яшавшыларынынъ экологиялык маданиятын арттырув, тувган ерининъ табиатын аявлап саклав. Бу маьнели шара барысында яшавшылар...

Новость на родном

«Эстелик бавы»

22-нши март куьниннен алып Ногай районында «Эстелик бавы» халклар ара акциясы басланады. Акция мырады – Уллы Аталык согысы йылларында ян бергенлердинъ аьрисининъ эстелигине тереклер олтыртув. «Ногайское лесничество» ГКУ етекшиси Феруза Дикинова билдиргенлей, бу шара Дагестаннынъ баьри районларында оьтеек: ава шартлары ман байланыста бир ерлерде – эрте, баскаларда – кеш. – Ногай район боьлик орманлык хозяйствосында...

Новость на родном

Дагестандагы кой эттинъ хыйлысы биз бетлерде аьзирленеди

Дагестан Республика Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов янъыларда «Киши бизнеске – уьйкен уьндирик» деп аталган киши предпринимательство тармагындагы партнерлардынъ Биринши федераллык конференциясынынъ пленарлык сессиясында Дагестанда аьзирленетаган кой эти баьри дуныя талаплавларына келисли деп билдирген. Ногай районынынъ Авыл хозяйство управлениесининъ начальнигининъ орынбасары Яхья Караев премьер А.Абдулмуслимовтынъ соьзлерин хош коьрип, оьз ойын айткан.

Новость на родном

Йыл етимисли озады

Дагестан Республикасынынъ авыл хозяйство эм тамак-азык министри Мухтарбий Аджеков янъыларда «Дагестан» информагентство майданында «Ашык власть» деген проект эсабында республикадынъ агропромышленность комплексининъ аьрекетининъ озып бараяткан йыл бойынша ис сырагылары акында хабарлаган.

Новость на родном

Авыл паркында яс шынарлар олтыртылды

24-нши ноябрьде Терекли-Мектеб авылынынъ Ф.Капельгородский атындагы паркында «Оьз терегинъди олтырт» деп аталган табиат акциясы болып озды.