Тувган ерде иси мен пайдалы

Регионлар бети

 Уьстимиздеги йылда Кизляр районынынынъ Огузер авылында 16 мынънан артык гектар авыл хозяйстволык ерлерине дуьги шашылаяк. Тувган Огузер авылынынъ шетинде фермер Абакар Эскендиров тасланган дуьги чеклерин карап баслады. Ерли фермер коькек айынынъ сонъында сол ерлерге эрте шыгатаган дуьгидинъ ийги деп белгили болган «Регул» сортын шашпага мыратланады. Сол себептен буьгуьнлерде сувгарув татавыллары тазаланып, авыл хозяйстволык эгинлеринде дуьги шашылувга аьзирлик коьриледи.

Эгин шашувы ман каьрлевши Абакар Эскендировтынъ сол онъайлы иси уьстинде каьрлемеге мырады коьптен тувган эди. Несилли эгин аьрекетшиси бизнес бойынша ойлары ман боьлисип, оьз пикирдеслерин тавып, ойлаган мыратларын аста яшавга айландырып баслады.

Абубакар Эскендировтынъ белгилеви мен, мунда элли йыллар бойы дуьги шашылмаган. Ястынъ бу эгинлер бойында бала шагында районда белгили болган Арслан-али атайы ман коьп кере кезгени де тап буьгуьндей эсинде. Аьел ясуьйкени оьз заманында колхозда комбайн айдап, он сегиз йыллар бойы Огузер авыл ерли советин етекшилеп келген. Ол механизаторлар болган белгили тукумынынъ эм асыллав тармагы бойынша алдышыларынынъ басшысы болып келген эм ясуьйкенлери Абакарга тувган ерине, иске уьйкен суьйимди тербиялап келуьвинде уьлгили коьрим болдылар.

Абубакардынъ бизнеси бойынша мырадына йол навруз айынынъ басында ашылды. Сол онъайлы исте яска керекли ярдымын онынъ авылдаслары, дослары эттилер. Ийдершик тереклери оьскен аьвелги дуьги эгинлерде бир йорыктан бир неше бульдозерлер, тракторлар, экскаваторлар куллык этип басладылар. Кесек заман ишинде уьйкен куллык этилинди. Буьгуьнлерде онынъ етекшилеви мен 16 мынъ гектар ерлери шашылувга аьзирленген.

Фермер яс сувгарув сувын саклайды, сув Огузер авылдынъ татавылы ман эгинлерге дейим етпеге керек. Абакар Эскендировтынъ белгилеви мен дуьгиди сувгарув ман маьселелер болмага керек тувыл, неге десе Дагмелиоводхоз управлениесининъ аьрекетлеви мен сол татавылдынъ 15 шакырым ери кокыстан, ылайдан тазаланган. Келеекте сол ерлерге баска туьрли аслык культураларын да шашпага амал болаяк. Фермер ястынъ проектине биринши болып эс берип эм оьз ой-маслагатларын бергенлердинъ бириси авыл администрация аькимбасы Руслан Ямуржиев эм Кизляр район бойынша Авыл хозяйстволык управлениесининъ етекшиси Разияхан Алилова болдылар.

– Мени авыл яшавшыларымыздынъ арасында оьзлерин авыл хозяйство тармагында тапкан баславшы ясларымыздынъ болганы бек суьйиндиреди.  Авыл хозяйстволык айландырувына янъы ерлерининъ киритилуьвиннен баска, бу йыл ишинде янъы ис орынлары да туьзилип, сол зат налог эм баска карыжлары эсабында авыл администрациядынъ бюджетине туьсуьви уьйкен маьнелигин тийгистеегине ердесимиз Абакар уьйкен себеп болады. Коьп бетинде авылымызды онъайластырувы бойынша соравларында да белсенли катнасып келгени уьшин, биз фермер ясымыз Абакарды кайсы баславларында да колтыклап келеекпиз, – дейди Р.Ямуржиев.

Разияхан Алиловадынъ белгилеви мен, дуьги аслыгын мунда бир неше йыллар бойы асылламага мыратланадылар.

Яс фермер Абакар Эскендировтынъ баслаган онъайлы иси келеекте емисин берип, аслыгы онъ болып, етимисли аьрекетшилердинъ сырасында дайым болып келгенин йораймыз.

Г.Нурдинова.

Суьвретте: Огузер авыл еринде дуьги шашылувга аьзирлик коьриледи.