Новость на родном

Маразды енъуьвдинъ маьнели амалы

Аьр бир аьдемнинъ бас борышы – вакцинация исинде катнасув, бу зат бизге яман мараз бан куьреспеге амал береди. Буьгуьнлерде Ногай районында 8000-га ювык аьдем вакцина алганлар. Бу сорав бойынша оьз ойы ман Ногай райбольницасынынъ УЗИ врачы Фаризат Алыпкаш кызы Абдулмусаурова боьлисти.

Новость на родном

Карсылас ойлар тувган болса да

Зульфия Отарова, Кадрия атындагы орта мектебининъ английс тилининъ окытувшысы: «Коронавируслы маразына карсы вакцинады этпеге яде эттирмей коймага керек пе?» – деген сорав аьр бир аьдем алдында турганына шекленмеймен. Сол сорав тек Россия Федерациясынынъ тувыл, бизим уьйкен болмаган Ногай районымыздынъ яшавшыларын да эки кесекке боьлди.

Новость на родном

Окувшылардынъ ата-аналарына шакырув

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ куллыкшылары коронавируслы юкпалы маразына карсы прививкады эттируьвден тура яшавшыларга берген соравга Кадрия атындагы орта мектебининъ окытувшысы Россита Карагулова явап береди. Онынъ айтувы ман ясуьйкен эм яс несиллерге шекленмей вакцинация оьтпеге керек.

Новость на родном

Йигерлик косады

«Шоьл тавысы» республикалык газетамыздынъ оьз хабаршылары «Сиз зарарлы коронавируслы маразга карсы вакцинады алаяк ойынъыз бар ма?», – деген соравды берип, тийисли яваплар да алдылар.

Новость на родном

Тоьгеректегилердинъ кавыфсызлыгын ойлап

Аьр бир аьдемнинъ бас борышы – вакцинацияды заманында оьткеруьв исинде катнасув. Буьгуьнлерде яман коронавируслы мараз савлай дуныядынъ тынышлыгын бузып, парахат турмага амал бермейди. Сол коронавируслы инфекциясы ман куьресуьвде биз баьримиз де катнаспага керекпиз.

Новость на родном

Аьдемнинъ бас байлыгы

Савлай дуныя юзинде оьз ызларын калдыратаган коронавируслы юкпалы мараз аьр биримиздинъ ден савлыгына уьйкен кавыфлык тувдырады. Боьтен де ол биздей эсли аьдемлерди кыйнайды, неге десе бизим аьримизде кайдай да болсын, оьзимиз уьйренген эм ызгы заманларда уьйшиликте врачтынъ тергеви астында эмленип, яшав оьмиримизди бардырамыз.

Новость на родном

Ден савлыкты саклав амалы

Буьгуьнлерде савлай дуныя маразды енъуьв ниет пен коронавируслы инфекциядан вакцинация исинде катнасып, сол амалдынъ маьнели эм керекли экенин анълап туры. Соьйтип, Ногай районында да вакцинация оьтуьвининъ ийги сырагылары аянланады деп айтпага боламыз.

Новость на родном

Кавыфсызлык аьллерде яшайык

«Шоьл тавысы» газетасынынъ хабаршылары Ногай районынынъ яшавшыларына: «Коронавирус яйылув маразыннан вакцинацияды оьтпеге суьесиз бе?» деген соравын бергенлер. Олардынъ коьбиси прививка эткенлери акында билдиргенлер. Соьйтип, Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылынынъ яшавшысы, Ногай патшалык драма театрынынъ режиссер ярдамшысы Еллетхан Кадырбердиевна Аблезова да вакцинация оьткенин билдирди эм Ногай районынынъ яшавшыларына да оьзлерин эм кардаш-тувганларын кавыфсызландырув мыратта вакцинация этпеге шакырады.

Новость на родном

Мараз ясарып барады

Янъыларда «Шоьл тавысы» республикалык газетамыздынъ куллыкшылары Ногай район яшавшылары арасында – Сиз аьлиги заманнынъ зарарлы коронавируслы маразына карсы вакцинады алмага ниетинъиз бар ма? – деген сорав берип, тийисли яваплар да алдылар.