Буьгуьн П.С. Гамзатова атындагы ясав саниятлар музейинде «Батыровтынъ эстелигине» деп аталып, выставка аьрекетлеп баслаган.