• Сегодня: Четверг, 8 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 8 Карагыс айы, 2022

Ак халатлыларга таза юректен савбол айтамыз

admin
Сентябрь06/ 2017

Соьйтип, Нариман авылында яшайтаган Мурзаевлердинъ аьели Терекли-Мектеб авылындагы орталык больницадынъ врачларына аналары Оразбике Бадаевна Мурзаевага коьмек эткен баьри врачларга юреклеринде уьйкен разылык саклайдылар. Айтпага, район орталык больницасынынъ бас врачы Зармухамбет Балигишиевке, поликлиника заведующийи Мадина Арслановага, онколог Альфира Янмурзаевага, терапевтлер Альмида Магомедьяевага, Динара Аккишиевага, хирург Алим Зарманбетовка, фармацевт Еллетхан Балигишиевага.

Яндекс.Метрика