Ак халатлыларга таза юректен савбол айтамыз

Соьйтип, Нариман авылында яшайтаган Мурзаевлердинъ аьели Терекли-Мектеб авылындагы орталык больницадынъ врачларына аналары Оразбике Бадаевна Мурзаевага коьмек эткен баьри врачларга юреклеринде уьйкен разылык саклайдылар. Айтпага, район орталык больницасынынъ бас врачы Зармухамбет Балигишиевке, поликлиника заведующийи Мадина Арслановага, онколог Альфира Янмурзаевага, терапевтлер Альмида Магомедьяевага, Динара Аккишиевага, хирург Алим Зарманбетовка, фармацевт Еллетхан Балигишиевага.