«Ак турналар куьнлери»

Байрамнынъ экинши куьнинде, 9-ншы сентябрьде, конаклар Дербентте, Хунзахта, Гунибте болып кеттилер.

ДР Язувшылар союзынынъ секретари М.Багомедовтынъ етекшилеви мен коьп миллетли Россия язувшыларынынъ делегация ваькиллери Дербент каласына йолландылар. Сол куьн конаклар Р.Гамзатов атындагы №20 орталык мектебинде конакта болдылар. Аьдет бойынша олар «Ак турналар» эстелигине гуьл байламларын салдылар. Оннан сонъ каладынъ уьйкен актовый залында келген шаирлер эм язувшылар ман окувшыларга эм кала ямагатлыгына деп йолыгыс уйгынланды. Окытувшылар эм окувшылар конакларга деп адабиат-музыкалык коьрсетуьвлер аьзирлеген эдилер. Расул Гамзатовтынъ эм белгили орыс шаирлердинъ эм язувшылардынъ ятлавлары авар, кумык, даргин, лак эм ногай тиллеринде окылдылар. Белгили шаирлер эм язувшылар бурынгы Дербент каладынъ коьрнекли ерлери мен таныстылар, дуныялык культуралары, тарихлери, динлери бойынша музейинде болдылар. Баска болып фестиваль конаклары Гуниб, Хунзахта та конакта болдылар. Мунда да «Ак турналар» эстеликлери де койылганлар.

Бу байрам республикадынъ маданият эм ямагатлык яшавында энъ де ярык эм маьнели оьзгерислердинъ бириси болды.