• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

«Яша, орманлык!»

admin
Сентябрь18/ 2017

Соны ман байланыста «Яша, орманлык!» деген акция эсабында шаралар Ногай районында да 27-нши октябрьде оьткерилеек. Айтылган акцияга коьре, ямагаттынъ катнасувы ман орманлык фондынынъ ерлеринде, авылларда тереклер олтыртув, орман йолакларын кокыслардан тазалав, орман йолакларын кайтадан толыстырув эм орманларды оьстируьвге багысланган дерислер, публичный лекциялар оьткерилмеге каралады.

Баьри район организацияларын эм учреждениелерин, школаларды «Яша, орманлык!» деген Савлайроссиялык акцияды колтыкламага шакырамыз. Соьйтип, бу акция эсабында 14-нши сентябрьде сонынъ 1-нши кезеги басланувын эсинъизге саламыз. Табиатты суьетаган баьрисин де сол куьн бир тилде эм бир ниетте болып орманлык фондынынъ ерлерин кокыслардан тазалав субботнигине шыкпага шакырамыз. Сондай субботниклерди аьлиги заманларда «Ногайское лесничество» ГКУ аьр уллы юма куьн сайын да оьткереди.

Бизим яшайтаган еримиз – Ногай шоьллиги кум такырларга тувыл, шешекейли юртка айланганы аьр биримизге де керекли. Келинъиз, тоьгерек ягымызды, солай ок оьз-оьзимизди саклайык, ийгилендирейик эм коршалайык!

Ф.Дикинова, «Ногайское лесничество» ГКУ етекшиси, РФ ат казанган орманшысы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group