• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Аьр бир тийисли аьдем алсын

admin
Сентябрь13/ 2017

Дагестан Республикасы бойынша,яшар уьшин белгиленген энъ киши акша оьлшемине коьре, ЕДВ бериледи. Олай дегенимиз, ЖКУ бойынша берилетаган ЕДВ тийисли документлер аькелгеннен сонъ бериледи. ЕДВ-ды, аьелде яшайтаган баьри аьдемлердинъ де алатаган кыйын акларынынъ оьлшеми яшар уьшин белгиленген энъ киши акша оьлшеминнен артпаса, алады.

Бизим район бойынша ЕДВ алмага тийисли аьеллер документлер аькелмегенлер. Соны ман байланыслы 2017-нши йылдынъ 1-нши январиннен алып, коммунналлык буйымлар уьшин тоьленетаган акша токтатылган. Энди кайсы куьн тийисли документлерди аькелсенъиз, сол куьннен алып ЖКУ бойынша ЕДВ алаяксынъыз.

ЕДВ алаяк болсанъыз, кимге сол тийисли, сол аьдем паспортынынъ ксерокопиясын, авыл администрациясыннан аьел туьзилисин, ызгы уьш айда алган кыйын ак оьлшеми коьрсетилген эм пенсионный фондтан, налоговый службасыннан, яшавшыларды куллык пан канагатлав фондыннан справкалар аькелмеге керек.

ЖКУ бойынша ЕДВ алаяк коьп балалы аьеллер «Ногайский район» МР УСЗН-га келип билдиринъиз. Бизим адресимиз Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылы, Почтовая 2 орамы, 2. елефонымыз 21-2-27.

Э.Сапарчаева, УСЗН специалисти.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group