• Сегодня: Среда, Июнь 29, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 28 Тамбыз айы, 2022

Яхшылык, аьдемшилик акында

admin
Сентябрь13/ 2017

Кыйынлык тез мутылады, тек яхшылык эсте калады.

В.Быков.

Аьдемлерге суьйимлик – ол аьдемди бари заттан да бийик коьтеретаган канатлары.

М.Горький.

Танълык ыспайлыктан да йогары.

Г.Гейне.

Яхшылык этуьв енъил, яхшы аьдем болув кыйын.

Ж.Вольфрам.

Коьплерди яхшылык эткени уьшин тувыл, яманлык этпегени уьшин сыйламага туьседи.

К.Гельвеций.

Танълык – ол сондай сапат, онынъ артыклыгы аьдемге зарар бермейди.

Д.Голсуорси.

Яндекс.Метрика