Яшавшылар маьселелери акында айттылар

Авыллар яшавшылары йолларды ярастырув, коьгилдим отын киргистуьв, ерлер айырып беруьв мен байланыслы соравларын шешуьвди куьттилер.

Терекли-Мектеб авылынынъ яшавшыларынынъ делегациясын Р.Насыровка Акмурзаев орамында коьгилдим оты ман байланыслы маьселе аькелди. Белгиленген делегациядынъ ваькили Фатима Батырова сосы соравды шешуьвде коьмек керегин айтты. Район Депутатлар йыйынынынъ председатели белгиленген маьселе коьп кешикпей шешилеегин билдирди, солай ок Акмурзаев орамына газ эм электроярык тармагынынъ куллыкшылары барып, карап шыкканлар.

Район Депутатлар йыйынынынъ председателине район яшавшыларынынъ коьбиси ис орынлар ман канагатлав бойынша соравлары ман келдилер. Карагас авыл яшавшысы Ханбийке Салимова Саратов каласындагы патшалык ыхтыяр академиясын окып тамамлаган увылына куллык керегин билдирди. Сондай сорав ман председательдинъ эсигин Алтынай Абдулбариева да ашты. Ол элимиздинъ сырт калаларынынъ бирисинде ислейди эм тувган районына ислемеге ер болса кайтпага суьеди. Руслан Насыров кыскаяклыга оьз акында кишкей билдируьв язып калдырмага маслагат берди, эм сол кагыт каралаягын анълатты. Сондай явап Наида Заракаевага да берилди.

– Меним ойыма коьре, гражданларды мундай кабыл этилуьвлер маьселелерди оьз еринде шешпеге, эм яшавшыларга район басшылавы ягыннан оларга эс этуьвди эм каьр шегуьвди сезбеге амал береди,-деди Р.Насыров.

– Баьри маьселелери мен келген яшавшылар да оьз соравларына явап алдылар. Солай ок Руслан Насыров кереккен аьсерде администрациядынъ тийисли боьликлериннинъ специалистлерине борышлар берди.

А.Мусакаева.