• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Атланган йигитлери бар

admin
Сентябрь18/ 2017

Керекли шакта атланган, ер юзинде шашыраган халкына арка тирев болган йигитлеримиз, кыйынынъызды Кудайымыз савапка язсын эм оьзи кабыл этсин!

Ногайымнынъ атланган йигитлери, сиз оьзинъиздинъ терен билиминъиз бен, баска миллетлерге туьз ниетлигинъиз бен, оьзинъиз коьтерген маьселелерди ашыктан-ашык анълатувынъыз бан баскаларга да коьрим болдынъыз, оларга да оьз соравларын шешпеге йол аштынъыз. Сиз оьз ислеринъиз бен баьрине де айттынъыз: «Атланган йигитлери бар халк – корлыкка калмас», – деп.

Бизим оьктемлигимиз, куватымыз, арка тиревимиз, аявлы атланган йигитлеримиз, тоьмендеги ятлавларымды сизге багыслайман, сиз бен картайганда оьктем, шат боламан. Кудайым буьгуьн ок та мени Оьзине кайтарып алса, коьзим артта калмаяк. Атланган йигитлеримиз, картайганда халктынъ туздаьмине яклавшы, ян авырувшы болганъызды коьрип турганым Алла-Тааладынъ уьйкен яхшылыгы!

Кудайыма тилегим

О, Кудайым, Аьзизим!

Яратканым, Ялгызым,

Сен – Кудайым, мен – кулынъ,

Йоктыр баска Кудайым.

Сага меним тилегим,

Тилегимди, Кудайым,

Кабыл этип алгайсынъ,

Караногай шоьлимнинъ

Ясларына, Кудайым,

Берекетинъ, нурынъды

Сен аямай яйгайсынъ!

Шоьлимнинъ арка тиреви –

Ногайымнынъ ясларын.

О, Кудайым, ИншаАлла,

Туьз йолынъа салгайсынъ.

Йырак ерге – ят эллерге

Яйылды ногай яслары.

Алаллык пан оьткей эди

Ясларымнынъ йоллары!

Йырак ерде болса да,

Ногайымнынъ ясларын

Ата юртка, ана тилге

Иеликтен айырма.

О, Кудайым, Аьзизим!

Шоьлимнинъ арка тиреви –

Ногайымнынъ ясларын,

Талаплы эт,

Дин билимин алмага.

Ийманлы эт,

Алал кулынъ болмага.

Сабырлы эт,

Оьзинъ язган кыйынга

Ян кыйнамай коьнмеге.

Яманлыкка яхшылык деп,

Кыйынлыкта сабырлык деп,

Ийманлык пан юрмеге.

Ногайымнынъ кызын, ясын

Бес вакытлы намазынъа

Уйыгандай амал эт.

Садакадан бос турмастай,

Оразасын тасламастай,

Яманлыкка бас коспастай,

Кыйынлыкта, тарлыкта

Адаспастай, саспастай,

Аралары бузылса,

Намарт йолга калмастай.

Оьзинъ берген сабырлыктан,

Ийманлыктан айырма.

Тилеклерим кабыл эт,

О, Кудайым кери урма!

 О, Кудайым, Аьзизим!

Ногайымнынъ ясларынынъ

Арасыннан, сырасыннан

Эдиге, Мамай, Орактай

Тувдыргайсынъ Сен Оьзинъ.

Ногайымнынъ бир-бири мен

Кардашлыкты бузувын,

Койдыргайсынъ Сен Оьзинъ!

Боьриккен койдай боьлинген

Коьпти коьрген ногайымнынъ

Кабагына, касына

Тил бирлигин, туьз ниет пен

Кондыргайсынъ Сен Оьзинъ!

Яшавында ясларга

О, Кудайым, ян авырувшы,

Ярлыкавшы болгайсынъ.

Ясларымнынъ халк ара

Абырай-сыйын артык эт.

Ясларыма насихатка

Агайларды тарык эт.

Ногайымнынъ ясларын

Йигитликтен айырма.

Тилеклерим кабыл эт,

О, Кудайым, кери урма!

 х х х

Шоьлимиз бизим кемемиз,

Кемедеги оьзимиз,

Бир болсыншы дайым да

Тилегимиз, соьзимиз!

Бирлик – ол наьсибимиз,

Бирлик бизим берекет.

Ер юзинде сакланмага,

Бирлик бизге бек керек!

Ахмат Арсланов, Терекли-Мектеб авылы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group