Коьнъилимди коьтерген, эсте сакланаяк йолыгыс

Соьйтип, янъыларда меним яшавымда тувган ерим мен байланыслы йылы эм коьнъилимди коьтерген оьзгерис болды. Орта-Тоьбе авыл маданият уьйинде меним 50 йыллык мерекеме багысланып, яратувшылык йолымды белгилеп, Уьйсалган эм ерли маданият. китапханалар куллыкшылары ман «Шоьллигимде кенъ яйылган тогайым» деп аталган кешлик озгарылды. Сол кешликте меним ис йолдасларым да бар эди, олар сол шара акында ийги этип язаягына шекленмеймен, ама буьгуьн оьзим уйгынлавшыларга, шара катнасувшыларга оьз разылыгымды билдирейим деп ойладым.

Орта-Тоьбе авылында мен эки ызгы окув йылларымды окыдым, сога коьре болар кешликке келген аьдемлер мага ювык аьдемлер эди. Шарага Ногай район маданият боьлигининъ етекшиси, Россия Федерациясынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Яхья Кудайбердиев келди. Мени мен бирге меним насихатшым, ис йолдасым белгили ногай шаири М.Кожаев, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Э. Кожаева, маданият боьлик редакторы Г.Курганова, Ногай район ортак китапханалар тармагынынъ етекшиси С.Абубекерова, методисти Т.Алиева, Ногай район маданият уьйининъ методисти Н.Халилова конак болып бардылар. Айырым разылык мен йол алып, Карагас авылыннан келген маданият куллыкшылары, йырлавшылар А.Аблезовага, З.Аджигеримовага, Карагас авыл орта школасынынъ ногай тил эм адабиат окытувшысы Н.Зарманбетовага разылык билдирмеге суьемен, мени сол шатлыклы куьн коьтергишлегенине савбол айтаман.

Шарада Орта-Тоьбе авыл мектеб директоры К.Шандиева, меним окытувшыларым С.Джумагишиева, О.Теминдарова, класс етекшим С.Межитова, бирге окыган тенълерим И.Межитов, Э.Шамбилова, А.Авезова катнастылар.

Кешликти Орта-Тоьбе авыл маданият уьйининъ етекшиси М.Кишинеев ашты, Уьйсалган авыл китапхана етекшиси А.Менглибаева эм ерли маданият уьйининъ методисти З.Оразова юриттилер. Бас деп кутлав соьзди Орта-Тоьбе авыл поселениесининъ аькимбасынынъ орынбасары И.Нурманбетов айтты. Солай ок кутлав соьзлери мен келген конаклар, тенъ-дослар, окытувшылар, меним тувган Уьйсалган авылымда бизи мен коьп йыллар авылдас болып турган, окытувшы М.Кокенеева, шаирлер К.Абдулакимов, В.Кидирниязова шыгып соьйледилер. Я.Кудайбердиев меним «Куьзги ямгыр» ятлавыма язылган йырын савкатлады. Шарада З.Аджигеримова, А.Аблезова, М.Кишинеев, К.Абдулакимов йырладылар.

Кешлик мени тагы да узакта калган бала шагым ман, бу орамларда озып кеткен яслыгым ман растырды. Мунъшылыкка оралды юрегим, тенъ-досларым ман арамызда йок, кешип кеткен тенълеримизди эсимизге алмай болмадык. «Анама», «Атама» деген ятлавлар юрегиме тиймей болмады, неше йыллар артта язылган ятлавларымнынъ сыдыралары коьзясларымды тоьктирмей болмады. Орта-Тоьбе авыл орта мектебининъ окувшылары Сабина Кишинеева, Индира Янакаева, Руслан Сагиндиков, Элиза Шавгараева, Салият Саитова, Джамиля Абдуразакова, Эльвира Исаева меним ятлавларымды окыдылар.

Тувган еримнинъ таза аспаны, ювсан ийисли авасы меним коьнъилимди куванышка эм мунъшылыкка толтырды. Тагы да бир кере растым балалыгым ман, тагы да бир кере ашшы эскеруьвлер мен янымды авырттым. Сол тувыл ма шаирге уллы савга!

Г.Бекмуратова.