Юреклерине етиспеге шалысайык

Главная страница » Юреклерине етиспеге шалысайык

Буьгуьнги эсли аьдемлер – олар бала шагында энъ де авыр согысты басларыннан оьткергенлер. Элимиздинъ экономикасын, районымыздынъ авыл хозяйствосын, билимлендируьв, медицина, маданият, социаллык тармакларын аякка тургызган. Олар яслай ак юреклери мен суьйип билген, оьзлери коршалаган эм оьз коллары ман оьрлендирген Совет Союзынынъ бузылувын да авыр тасты юткан кимик юттылар. Аьлиги заманда олардынъ бир кесеги ярлылыкта эм ялгызлыкта яшайды, биревлери, муннан 30-40 йыллар артта айтылган малшылар, исшилер, механизаторлар, уьйшилигинде балаларды тербиялап оьстиргенлер бир эскеруьвсиз калганлар. Оькинишке, бирер чиновниклер баьри затты да экономламага суьйип, бюджетте етиспевлик басланса ок энъ де бас деп социаллык статьяларды кеседилер. Болса да келеекте оькиметимиз пенсионерлер, эсли аьдемлер уьшин тийисли эм онъайлы яшавды туьзер деп сенемиз, неге десе олар соны оьз яшавы эм кайратлы куллыгы ман казанганлар.

Бу куьнде оларды: ата-аналарымызды, агавларымызды эм абаларымызды, авылдасларымызды йылы кутлап, оларга эс берип, юреклерине етиспеге шалысайык. Ясуьйкенлерге баьрисиннен де бек сол зат керекли.