• Сегодня: Четверг, 8 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 8 Карагыс айы, 2022

Ер юзинде сен, аявлым бар болсанъ

admin
Октябрь02/ 2017

Яшавымды салар эдим алдынъа,
Ер юзинде, сен, аявлым, бар болсанъ.

Мен боларман йылытпага оьзинъди,
Юрегинъде шилле куьнде буз болса.
Колларым ман сыйпар эдим юзинъди
Ер юзинде, сен, аявлым, бар болсанъ.

Мен боларман баьлелерден коршалап,
Ызалардан даяналмай кыйналсанъ.
Узак йолдан алар эдим кушаклап,
Ер юзинде, сен, аявлым, бар болсанъ.

Мен боларман суьйим отта янмага,
Яманлардынъ соьзлерине сатпасанъ.
Юрегинъди салар эдинъ аяма,
Ер юзинде, мен, аявлым, бар болсам.
Г.Бекмуратова.

Яндекс.Метрика