• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Тавысы ман юреклерге етеди

admin
Октябрь02/ 2017

Бурлият Акашимовна Ибрагимова Дагестан Республикасынынъ Нижний Дженгутай авылында 1932-нши йылдынъ навруз айында тувган.

Онынъ йырга аваслыгы, оьнери кишкейлей коьринген эди. Ол алты ясындагы бала болып, Дагестаннынъ йыр эм биюв патшалык ансамблининъ туьзилисинде болып, элимиздинъ бас каласында Москвада берген концертлеринде катнасып, каравшыларды сукландырган эди.

Бурлият Ибрагимова уьйкен аьриптен артистка. Ол оьзининъ оьнери мен кувыршаклар, А.Салаватов атындагы патшалык анъ-драмалык театрларынынъ, Дагестан Республикасынынъ патшалык теле-радиокомпанияларынынъ каравшыларын бир неше онйыллыклардан бери сукландырып келеди. Буьгуьнлерде Россия эм Дагестан теле-радиофондында 100-леген йырлары сакланыладылар. Ол йырларды тек йырлап калмай, оьзи де анъ да салган заманлар боладылар, онынъ сол асарлары оркестрлер ман да йырланады. Бурлият Ибрагимовадынъ йырлавын тек кумык халкы тувыл, савлай дагестаншылар да суьйип тынълайдылар. Онынъ аьлемет тавысы коьплердинъ юрегинде йылы сезимлерди тувдырады. Ол буьгуьнлерде РСФСР-дынъ ат казанган артисткасы, РСФСР-дынъ халк артисткасы деген атлардынъ иеси болады. Онынъ уьй архивинде коьплеген Сый грамоталар да бар. Бурлият Акашимовна Ибрагимова Дагестан Республикасынынъ бил-бил куслар уьйирининъ алды сырасында болады.

Янъыларда ол оьзининъ 85-йыллык мерекесин белгиледи. Ол бизди оьз тавысы ман, коьплеген йырлары ман суьйинтер деп сенемиз.

Г.Курганова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group