Курултайда ортакшылык эткенлер

Курултайды эм Тюрк дуныясынынъ яслар куьнлерин Халклар ара тюрк яслар бирлесуьвининъ председатели Акрам Абдуллаев кутлав соьзи мен ашты. Курултайдынъ куллыгы сессиялар бойынша оьткерилген. Биринши сессия «Тюрк дуныясынынъ экономикалык оьрленуьви эм тюрк патшалыклары эм халклары арасында савдалыкты юритуьвдинъ перспективалары» деген тема бойынша озгарылган. Курултай куьнлеринде делегатлар маданият шараларында, туьрли секторлар бойынша йыйынларда катнастылар. Пленарлык йыйынында курултайдынъ тамамлав декларациясы кабыл этилинген. Бу декларацияга россия ногайларынынъ делегациясы РФ Президентине каратылган ана тиллерин саклав акында айырым пунктты киргисткен.