Владимир Васильев Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши этилинип беркитилген

Владимир Абдуалиевич Васильев акында

«Единая Россия» Савлайроссиялык политикалык партиясынынъ Оьр советининъ Бюро агзасы, «Единая Россия» политикалык партиясынынъ Генераллык советининъ Президиумынынъ агзасы, Россия Федерациясынынъ Федераллык Йыйынынынъ Государстволык Думасынынъ Председателининъ орынбасары. РФ Федераллык Йыйынынынъ Государстволык Думасындагы «Единая Россия» фракциясынынъ етекшиси.

Москва областининъ Клин каласында 1949-ншы йылдынъ 11-нши августында тувган.

1972-нши йылда – СССР МВД-нынъ Москвадагы милициядынъ специальли орта школасын, 1978-нши йылда – Савлайсоюзлык юридический заочный институтын, 1991-нши йылда – СССР МВД Академиясын окып кутарган.

1967-1968-нши йылларда – Туьз (точный) алатлар курувшы Илми-тергев институтынынъ исшиси.

1968-1970-нши йылларда Совет Аьскер сырасында куллык эткен.

1972-1983-нши йылларда – Москвадагы Бауман РУВД-нынъ БХСС боьлигининъ следователи, инспекторы, бас инспекторы, боьлик етекшисининъ орынбасары, боьлик етекшиси.

1983-1987-нши йылларда – Москвадагы ГУВД УБХСС етекшисининъ орынбасары, боьлик етекшиси.

1991-1992-нши йылларда – РСФСР МВД управлениесининъ уйгынлав службасынынъ инспекциясынынъ бас инспекторы.

1992-1993-нши йылларда – РФ МВД Штабынынъ Бас инспекциясынынъ бас инспекторы.

1993-1995-нши йылларда – МВД Штабынынъ начальнигининъ орынбасары – Оперативлик управление начальниги.

1995-1997-нши йылларда – Москвадагы ГУВД-нынъ начальнигининъ биринши орынбасары – Штаб начальниги.

1997-нши йылда – РФ МВД-нынъ уйгынлы кыянатлык пан куьрес юритуьв бойынша Бас управлениесининъ начальнигининъ биринши орынбасары.

1997-1998-нши йылларда – РФ иш ислер министрининъ биринши орынбасары – уйгынлы кыянатлык пан куьрес юритуьв бойынша Бас управлениесининъ начальниги.

1998-1999-ншы йылларда – РФ иш ислер министрининъ биринши орынбасары.

1999-2001-нши йылларда – РФ Кавыфсызлык Советининъ секретарининъ орынбасары.

2001-2003-нши йылларда – статс-секретарь – РФ иш ислер министрининъ орынбасары.

РФ Федераллык Йыйынынынъ Государстволык Думасынынъ доьртинши (2003-2007-нши йыллар), бесинши (2007-нши йылдынъ декабриннен) шакырувларынынъ депутаты. РФ Государстволык Думасынынъ Кавыфсызлык бойынша комитетининъ председатели. «Единая Россия» фракциясынынъ агзасы.

2010-ншы йылдынъ сентябрине дейим – «Единая Россия» партиясынынъ Тверь регионаллык боьлигининъ регионаллык Политикалык советининъ секретари.

2011-нши йылдынъ 4-нши декабринде РФ Государстволык Думасынынъ алтыншы шакырувынынъ депутаты этилинип сайланган, РФ Государстволык Думасынынъ кавыфсызлык эм коррупцияга карсылык этуьв комитетининъ агзасы.

2016-ншы йылдынъ 18-нши сентябринде РФ Федераллык Йыйынынынъ Государстволык Думасынынъ етинши шакырувынынъ депутаты этилинип сайланган.

«Гражданский контроль» партиялык проектининъ етекшиси.

Милициядынъ генерал-полковниги.

«Аталык алдында етимислери уьшин» деген орденининъ 4-нши дережеси мен, Эрлик, Сый орденлери, солай ок коьп медальлер мен савгаланган.