Фонд аьрекетин бардырмага керек

Йыйыннынъ куьн йосыгына коьре, район активи алдында «Ногайский район» МО яшавшыларын социаллык яктан коршалав фондынынъ етекшиси Мавли Бекбулатов шыгып соьйледи. Ол йыйылганларга район фондына 1993-нши йыл район советининъ сессиясында район учреждениелер, организациялар эм предприятиелерининъ кыйын акларыннан ай сайын 0,5 процент карыж йиберуьв акында карар алынганын билдирди. Болса да, М.Бекбулатовтынъ соьзи мен, ызгы йылларда кайбир организациялар эм учреждениелер, бирер авыл администрациялары бу яваплы истен шетке тайганлар. Солардынъ санында «Ногайский ЦРБ» 2005-нши йылдан, сонъгы заманларда Россия МВД-нынъ Ногай районы бойынша боьлиги (онынъ етекшилери керексинетаган аьдемлер боьликке оьзлери келетаганын эм оларга коьмек этилинетаганын билдиргенлер), «сельсовет Арсланбековский», «село Эдиге» СП МО администрациялары йогарыда белгиленген карыжларды йиберуьвди токтатканлар. Докладшы аьр дайым да саваплык аьрекетинде район билимлендируьв, маданият, ветеринар управлениелери, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы, КЦСОН, «Айланай» ансамбли, патшалык драмтеатр эм коьп баска ис коллективлер, сегиз авыл администрациялары белсенли катнасувын белгиледи.

«Ногайский район» МО аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов район иш ислер боьлиги саваплык ислерден бир де кери калмайтаганын эм эндиги де тийисли карыжларды йыйнаягына эм катнасаягына сендирди. Аьлиги заманларда тек сондай ислерге куллыкшылардынъ кыйын акларыннан карыжларды ыслап акалмага ярамайтаганын билдирди, болса да боьлик саваплык ислеринде катнасады эм аьли де катнасаяк.

«Ногайский район» МО аькимбасы Мухтарбий Аджеков район яшавшыларын социалык яктан коршалав фондына район еринде халкка социаллык коьмегин этетатаган баска фондлар ман тар катнасып куллык этпеге керегин белгиледи. Ол оьз ягыннан М.Бекбулатовка ювык арада тийисли 0,5 процент карыжын бермеге болатаган учреждениелер эм организациялар списогын язып район администрациясына аькелуьвди тапшырды.

Йыйында баска соравлар да ойласылды эм тийисли тапшырмалар берилди.

Бизим хабаршы.