• Сегодня: Пятница, 9 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Яхшылык этсенъ, Кудайдан кайтар

admin
Октябрь04/ 2017

Бу йылдынъ сентябрь айында алдынгы йыллардан баскаланып, айлак та исси куьнлер болдылар. Сосы айдынъ бир куьнинде бизим анамыз Сакинат Копиева авылда болган яназыга барды, ногайымыздынъ аьдетине коьре кыскаяклылар эр кисилер яназы асын ишип болганша карайдылар. Сол мезгилде ол куьшли авырып, йыгылады. Касында болган кыскаяклылар анамызды корсап алып, кими сув аькеледи, кими ел кагады. Сонъ эр кисилер сырасыннан бир йигит келип, сол аьсерде бек маьнели болган ярдамын этип кайтады. Анамыз ийги болган сонъ, ога коьмегин эткен йигиттинъ атын сорап биледи, ол полиция куллыкшысы Анвар Аскербиевич Уразаев экен. Биз ога аявлы анамыз Сакинатка тийисли заман, тийисли ярдамын эткен уьшин уьйкен савбол айтамыз, сосындай танъ, ийги аьдем полицияда ислейтаганын онынъ ис йолдаслары эм етекшилеви билсе экен деп анамыз да ниет этеди. Анвар Уразаевке биз ден савлык, куллыгында уьстинликлер, эткен яхшылыгы оьзине, аьелине эм балаларына мынъ кере кайтканын йораймыз. Солай ок сол куьн анамыздынъ касында болган баьри кыскаяклыларга да, солардынъ сырасында Бэла Янгишиевага да оьз разылыгымызды билдиремиз.

Копиевлердинъ аьели.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group