• Сегодня: Пятница, 9 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Бу сабакта илми тили

admin
Октябрь05/ 2017

Аьр биримиздинъ де суьйикли окытувшыларымыз да бар. Олар бизге дайымларга окытувшы да болып калады. Биз оларды оьз балалыгымыздан, яслыгымыздан айырылгысыз этип коьремиз.

Буьгуьн биз элимиз бойынша окытувшыдынъ кеспилик байрамын белгилеймиз. Бизим аьр биримизде тагы да, оьзимизди билимлер дуныясына киристирген, окытувшыларымызды эсимизге алмага, оларга ийги кутлав соьзлеримизди де айтпага, разылыгымызды билдирмеге мырсатымыз бар.

Бас иемиз, аявлы окытувшылар, сизинъ алдынъызда. Савболынъыз берген билиминъиз уьшин, бизи мен аьрекет эткен шакларда, эткен шыдамлыгынъыз уьшин. Буьгуьн сизинъ кеспилик байрамынъыз, сол байрам сизге тек ийгиликлер эм коьплеген гуьл байламларын аькелсин.

Оьзининъ кеспилик байрамын сулыплы, билимли окытувшылардынъ бириси Хадижат Казгерей кызы Аракчиева да ис йолдаслары ман, оьзининъ суьйикли ис орынында йылы йолыкты. Ол бу сыйлы байрамды 40-тан артык йыллар йолыгады. Аьр бириси оьз алдына эстеликли.

Хадижат Казгерей кызы окытувшылык аьрекетин белсен бардырады. Онынъ баславы ман ол ислейтаган А-Х. Джанибеков атындагы мектебинде коьп янъылыклар боладылар. Ол уйгынлаган аьр бир шара бек кызыклы оьтеди. Мен оьзим де сол шараларда, ис борышыма коьре, бир неше кере катнасып, солардынъ кызыклы болатаганларына шайыт болганман.

Айтпага, Хадижат Казгерей кызынынъ аьзирлеви мен озгарылады «Йыл окувшысы» деген шара. Бу шара бойынша окувшылар кайсы яктан да тергеледилер. Олардынъ билимининъ сапаты да, маданият дережеси де, талабы да болган бала сол сыйлы атка тийисли болады. Элбетте, сол да баладынъ оьрленуьвине уьйкен косымын этеди.

Ис аьрекети, мектебке багыслап келетаган йыллары ишинде Хадижат Аракчиевага мектебти етекшилемеге де туьскен. Ол 1981-1988-нши йылларда мектеб етекшиси болып, орыс тилин терен окув классларын да туьзген эди.

— Сол дерислерди бек билимли окытувшылардынъ бириси Кезибан Анвар кызы Батырова юритетаган эди. Сол йылларда эткен исимиз эш кетпеген, оьз емислерин берди. Бек билимли балаларды шыгарганмыз. Класста бир осал билим коьрсеткен окувшылар болмаганы да болды, — дейди Хадижат Аракчиева.

Хадижат Казгерей кызы беретаган эсап дериси акында шек-кыйырсыз айтпага болады. Булай карасак эсап дериси тек санлар эм санлар, ама Нилс Бор: «Математика – илмиден де артык, ол илми тили болады», — деген. Сулыплы окытувшыдынъ да дерислери тап сондай болып, балаларга бек кызыклы оьтип, сол дериске берилетаган 45 такыйкадынъ кайтип оьткенин де сезбей калатаган заманлар да боладылар.

А-Х. Джанибеков атындагы мектеби районымызда ийги атын шыгарып келетаган мектеблердинъ бириси болады. Туьрли йылларда «Йыл мектеби» (эки кере), «Миллионер-мектеб», «Оьмир мектеб» болган, сол етимислерде Хадижат Казгерей кызынынъ да уьйкен уьлиси бар. Сол шараларда катнаспага да коьп документлер аьзирлемеге туьседи. Бу куллыкларды да мектеб етекшисининъ окув бойынша орынбасары этеди.

Буьгуьнлерде де Хадижат Казгерей кызынынъ куьш салувы ман мектебте профильли окытув ман класслар бар. Олай дегенимиз, 10-ншы класслардынъ балалары эки йорык пан окувларын бардырадылар – биревлер социально-гуманитарный, баскалар химико-биологиялык.

– Окувды сондай кепли этуьвимиз де босына тувыл, меним ойыма коьре, сол профильли кепте окувды бардырув ЕГЭ эм ОГЭ беруьвде, баска окув ошакларына туьскенде ярдамшы болаяк, — дейди Хадижат Аракчиева.

Хадижат Казгерей кызынынъ мектебте этетаган куллыклары аз тувыл. Сол ислери уьшин Дагестан Республикасынынъ ат казанган окытувшысы, Россия Федерациясынынъ Сыйлы куллыкшысы деген атларга тийисли этилинген.

«Окытувшы бас деп оьзи алдына белсен аьрекетин бардырмага керек»,- деген соьзлерди шакырув этип алады эм оннан сонъ ис коллективиндеги окытувшылардан эм окувшыларыннан талаплайды.

А-Х.Джанибеков атында аьрекетин бардыратага яс окытувшылар Хадижат Казгерей кызы Аракчиевадай билимли окытувшылардан коьп затларга уьйренмеге боладылар. Олар ясларга ийги насийхатшылар да боладылар.

Бу куьн окытувшылардынъ кеспилик байрамы, сол куьнде сизге Хадижат Казгерей кызы, исинъизде уьстинликлер, билимли окувшылар, куьннен-куьнге аьрекетинъизде янъылыкларды йораймыз.

Г.Сагиндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group