• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Ата-аналарды оьрметлейик

admin
Октябрь05/ 2017

Баьриннен де оьр Кудайымыз бизге оьз ата-аналарымызга ийги кепте карамага, оларга каты болувдан эрек турмага буйырган. Куран китабимиздинъ бир неше аятлары ата-аналарды оьрметлевди ислам динимиздинъ бас йол-йорыгы – Ялгыз бир Кудайымызга бас ийуьвден эм Ога куллык этуьвден тек бир басамакка тоьмен салган.

«Сенинъ Кудайынъ сизге Оннан баска биревге де бас иймеске эм ата-аналарынъызга танъ юзинъиз бен карамага буйырган. Эгер ата-аналарынъыздынъ бириси яде экеви де эсли ясларына етсе, олар ман ашувлы соьйлеме, оларды силкилеме эм оларга сый этпеге шалыс». (Куран 17:23).

Ата-аналарга бир авыр соьз де, макул болмаган коьз карастынъ оьзи де каратылмага керек тувыл. Ата-анады сыйлав оларга бас ийуьв болып токтайды, эгер аьдем Кудайымыздынъ ога макул болувына етиспеге суьеатаган болса.

Оннан сонъ Баьриннен де оьр Кудайымыз динге сенетаганларга ата-аналарымыз бизди кайдай каьр шегуьв эм кайдай йылувлык пан, бирерде бизим уьшин не затын да курман этип тербиялаганы акында эске салады.

Савап йиберуьвши Алла-Тааладынъ суьйимлиги эм савабы балалардынъ эм ата-аналардынъ танъ ийги катнасувларында коьринеди. Кудайымыз ата-аналарга келиссиз кепте каравга каты тыйдажлык салган.

Мухаммад пайхамбар (Алладынъ ога тынышлыгы эм разылыгы болсын) солай ок ата-аналардынъ ыхтыярлары эм оларга аьруьв кепте каравды неше кере де эске салган. Пайхамбардынъ йолдасларынынъ бириси оннан бир кере Алла-Таала уьшин кайсы ис айлак та суьйикли деп сораган. Алладынъ элшиси: «Язылган заманда намаз кылув», – деп явабын берген. «Оннан сонъ ша?» – Ийги хасиетли болув эм ата-аналарга бойсынув». (Сахих Аль-Бухари). Соьйтип, биз ата-аналарды оьрметлев исламдагы энъ де бас борышымыз экенин коьремиз.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group