Уьстинликлери мен белгили «Айсылув»

Шарада 24 регионлардан эм 6 каладан 30 проект коьрсетилген. Конкурс сырагылары бойынша енъуьвшилер белгиленди. Уьшинши орынды Терекли-Мектеб авыл балалар бавы «Айсылув» алды. Конкурста балалар бавы «Школага дейимги балаларды миллет маданиятына уьйретуьв» проектин коьрсетти эм уьшинши дережели дипломга тийисли болды.

«Айсылув» балалар бавында уьйкен маьне ногай аьдетлерине бериледилер, аьдетлер, ойынлар, миллет байрамлар озгарылады.
Уьстинликлери мен белгили «Айсылув» балалар бавынынъ куллыкшыларына бийикликлер йораймыз.
Г.Бекмуратова.