• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

Парижде оьтеек

admin
Сентябрь16/ 2015

Республикадынъ саният усталарынынъ эм яратувшылык коллективлерининъ концерти Дагестан Оькиметининъ атыннан йолыгысув оьтеек. Ондай уллы амаллама Россиядынъ эм Дагестаннынъ тарихине кызыксынувды тувдырмага, Дагестан маданиятын халклар ара маданияты ман бирлестирмеге амал береди. Маданият министерствосында мундай савлай республикага маьнели оьзгериске белсенли аьзирленуьв басланган.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group