Парижде оьтеек

Республикадынъ саният усталарынынъ эм яратувшылык коллективлерининъ концерти Дагестан Оькиметининъ атыннан йолыгысув оьтеек. Ондай уллы амаллама Россиядынъ эм Дагестаннынъ тарихине кызыксынувды тувдырмага, Дагестан маданиятын халклар ара маданияты ман бирлестирмеге амал береди. Маданият министерствосында мундай савлай республикага маьнели оьзгериске белсенли аьзирленуьв басланган.