• Сегодня: Понедельник, Сентябрь 16, 2019
  • Буьгуьн: Каты куьн, 15 Кырк кийик айы, 2019

Парижде оьтеек

admin
Сентябрь16/ 2015

Республикадынъ саният усталарынынъ эм яратувшылык коллективлерининъ концерти Дагестан Оькиметининъ атыннан йолыгысув оьтеек. Ондай уллы амаллама Россиядынъ эм Дагестаннынъ тарихине кызыксынувды тувдырмага, Дагестан маданиятын халклар ара маданияты ман бирлестирмеге амал береди. Маданият министерствосында мундай савлай республикага маьнели оьзгериске белсенли аьзирленуьв басланган.

Яндекс.Метрика