• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Йол юрис йорыклар тутылсын

admin
Октябрь11/ 2017

ГИБДД етекшисининъ куллыгын юритуьвши А.Шабановтынъ айтувына коьре, 2017-нши йылдынъ йогарыда айтылган болжалы ишинде боьлик куллыкшылары уьйкен куллык озгардылар. Инспекторлар оларга беркитилген билимлендируьв учреждениелеринде йолыгыслар, дерислер озгарадылар, ясы етпегенлерге йол-юрис йорыклар анълатылады.
— ГИБДД куллыкшылары йол-юрис йорыкларды билуьв бойынша конкурсларда, тематикалык дерислерде катнасадылар, мектеблерде «Кавыфсыз тегершик» конкурсынынъ кезеклери оьттилер, олардынъ енъуьвшилери район эм республикалык кезеклерде ортакшылык эткенлер. 25-29-ншы сентябрьде район бойынша «Кавыфсызлык юмасы» деп аталып таралтув шара озгарылды, — деп айтады А.Шабанов.
Мектеблерде 4-6-ншы класслар арасында «ЮИД элине алал» агитбригадалар конкурслары озгарылды, балалар ийги билим коьрсеттилер.
Россия МВД Ногай районы бойынша иш ислер боьлик етекшиси А.Койлубаевтынъ айтувына коьре, «Кизляр – Терекли-Мектеб- Ставрополь крайынынъ япсары» автойолы бойынша айдавшыларга йол-юрис йорыклар тутылмага кереги акында агитационлык билдируьвлери мен баннерлер салынган.
Яй айларында окувшылар мектеблерде уйгынланган куьплерде катнасадылар, ГИБДД инспекторлары ясы етпегенлер ислери бойынша инспекторлар эм участковый уполномоченныйлар ман бирге йолыгыслар озгарадылар, окувшыларга тетик, скутер, мотоцикл айдав йорыклары да анълатылган, велокросс, тетик айдав ярыслар озгарылган.
Янъы окув йылы басланаяк алдын ГИБДД куллыкшылары биринши класска бараяк балалар ман йолыгыслар озгардылар. Саьбийлерге йолды оьтуьвдинъ кавыфсызлык йорыклары анълатылган.
РИА Дагестан
Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group