• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Ногай район прокуроры беркитилди

admin
Октябрь11/ 2017

Бу шатлыклы шарада «Ногайский район» МО аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «Ногайский район» МО аькимбасындагы Ямагат советининъ председатели Эльмурза Саитов, РФ МВД-нынъ Ногай районы бойынша боьлигининъ начальниги Абдурахман Койлубаев, республикалык коьлем информация амалларынынъ ваькиллери, район прокуратура куллыкшылары катнастылар.

Заур Тархановтынъ айтувы ман, Анварбек Сейтиев район прокурорынынъ куллыгын юритуьвши этилинип РФ Генераллык Прокурорынынъ буйрыгы бойынша быйылдынъ 8-нши августында беркитилген эди. «Анварбек Сейтиев оьзин тек ийги ягыннан, профессионаллы, билимли етекши этип коьрсеткен аьдем. Ол муннан алдын Махачкаладынъ Совет районынынъ прокурорынынъ 1-нши орынбасары болып куллык эткен. Дагестан прокуратурасы онынъ кандидатурасын Ногай район прокуроры этип беркитпеге деген тилеги мен Россия Федерациясынынъ Генераллык Прокурорына аьризе йиберген эди. РФ Генераллык Прокуроры оьз ягыннан Анварбек Сейтиевтинъ кандидатурасын хош коьрген», – деди Заур Тарханов. Ол Анварбек Сейтиевти янъы эм яваплы ис дережеси мен кутлады.
Янъы беркитилген район прокуроры РФ Генераллык Прокурорына, Дагестан прокуратурасына ога сондай йогары сеним эткенлери уьшин разылыгын билдирди. Ол оьз ис борышларын Россия эм Дагестан конституциялары негизинде тийисли кепте толтырмага соьз берди.
М.Юнусов.
Суьвретте: ДР прокурорынынъ 1-нши орынбасары З.Тарханов янъы беркитилген Ногай район прокуроры А.Сейтиевти кутлайды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group