Халкымыздынъ маьселелери аз тувыл

Ол йыйылганлар алдында район авыллары бойынша административли правобузувлар болатаганлары эм солар тийислисинше шешилмейтаганлары, коьбиси авылларда солардынъ бары да белгиленмейтаганлары акында билдирилди яде болса, сол баягы ногайшылыкка карап, административли правобузувларга да коьз юмылады. Соны ман байланыслы болып та, Зарина Уразаева авыл поселениелердинъ басларына куллыкларын ерлеринде белсентип, ислерин тийисли кепте бардырув уьшин пайдалы маслагатларын да берди.

Онынъ айтувы ман, административли правобузувлар салынган протоколларга коьре, Терекли-Мектеб эм Куьнбатар авылларыннан баска, бир авылда да йокка эсап. Сол элбетте, оьтирик. Бу ерде «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасарынынъ исин юритуьвши Баймагомед Ярлыкапов оьз ойын айтып кетти.

– Авыл ерлеринде болсын, район орталыгында болсын, аьр бир абыт сайын административли правобузувлар ман йолыгысамыз, авыл ерлеринде солар йок деген оьтирик, авыл поселениелерининъ басларына тийисли кепте оьз ислерин белсентпеге керек, авыл етекшилери, эс этинъиз,- деди ол.

Йыйыннынъ барысында баска туьрли соравлар да каралдылар.

Куьнбатар авыл ясуьйкени Сраждин Межитов окытувшысы авыл школасынынъ каралдысына М.Курманалиевтинъ бюстин курмага ниети бары акында айтты эм сол исти толтырар уьшин авыллар ман юрип, сырт якларда да болып не шаклы акша йыйнаганы акында эм аьр бир акша берген аьдемнинъ атын белгилеп, разылыгын билдирди. Ама сол йыйылган акша аьли де исти толтырар уьшин етпейди, эндиги де бир 50 мынъ маьнет акша болса, болар эди. Сол тилеги мен ясуьйкенимиз район активине соьзин каратты.

Залимхан Кочеров та халкымызда бар маьселелер акында шыгып соьйледи. Онынъ соьйлеви бойынша уьш соравга маьне берилип каралды. Биринши болып, ол халкымыздынъ аз санлы болувы акында айтты.

– Россия Президенти В.Путиннинъ аз санлы халкларды белгилеген токтасына коьре, ногайлар да сол сыраларга киргенлер, энди бизге дагестанлылар ишинде аз санлы халклар арасына кируьвди талапламага керек, солай болса, биз маданиятымызды да, баска тармакларымызды да коьтермеге болаякпыз. Тек сонынъ уьшин бизим власть органларымызга куьш салмага керек болады. Аз санлы халклар деп, саны 50 мынънан артпайтаган халклар саналадылар. Биз Дагестан Республикасында 46 мынъ боламыз. Эгер биз сол аз санлы халклар сыраларына кирсек, тек дагестанлы ногайларга тувыл, баска субъектлерде яшайтаган ногайларга да пайда болар эди, — деди ол.

Бу соравдан баска болып, «Ногайский район» МО администрациясынынъ Депутатлар йыйынынынъ депутатлары акында соьз коьтерилди. Закон бойынша район депутатлар йыйынынынъ туьзилисине кирген депутат авыл поселениесининъ депутаты болмага керек тувыл экени акында билдирилди.

Солай ок, маьнели соравлардынъ бириси бизим халкымызга – ер соравы болады. Сол сорав уьстинде коьп эрислесуьвлер де, ойлар да болдылар. Залимхан Кочеров оьзи ер мен байланыслы соравларды шешилуьв уьстинде коьп каьр шеккенде кайдай маьселелер мен йолыгысканы акында эм РФ законына коьре, Район Депутатлар йыйынынынъ депутатларынынъ ер мен байланыслы болып, кайдай ыхтыярлары бары акында айтып кетти.

Бу сорав бойынша оьз ойларын Я.Кудайбердиев, Р.Гапаров, Э.Саитов, М.Бекбулатов та айтып кеттилер. Бир ерлерде олардынъ ойлары карсы болып та келдилер.

«Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков бу сорав бойынша кайдай куллыклар этилетаганы акында йыйылганларга анълатув этти. Сорав тийислисинше шешилеегине сенемиз.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: йыйын барысында.