Авыл больницасы янъыдан ашылды

Ызгы эки йыллар бойында «Ногайский район» МО етекшилерининъ эм «село Червленые Буруны» авыл администрациясынынъ аьрекети мен авылдагы алдынгы эки шарлаклы конак уьй меканына капиталлык ярастырув ислери этилинип, участок больницады мунда коьширмеге токтастылар. Баьри тийисли куллыклар кутылып, сол янъыртылган, заманга келисли аьлде ярастырылган больница меканын кулланувга беруьв куьни етти. Сол ниет пен шатлыклы митингке «Ногайский район» МО басы Р. Аджигайтканов, районнынъ Яс уьйкенлер советининъ председатели З. Аджибаев, «Ногайский район» МО Депутатлар йыйынынынъ председателининъ орынбасары Т. Абдулкадыров, районнынъ УСЗН начальниги А. Манкаева, ЦРБ бас врачы А. Шураева эм баска йолдаслар келдилер. Бу куванышлы оьзгерис пен байланыслы митингти «село Червленые Буруны» МО администрациясынынъ куллыкшысы Т. Муталимова ашты эм бас соьзди авылдынъ Ветеранлар советининъ председатели, Данъклык ис орденининъ толы иеси З. Шомаровка берди. Ол буьгуьн авыл еринде байрам эм янъы больницадынъ ашылувы бас деп авыл халкына, яс уьйкенлерге этилинип турган уьйкен савга экенин билдирди. – Сав болсын «Ногайский район» МО етекшилери, районнынъ савлык саклав тармагынынъ басшылары, медиклер. Олар буьгуьнлерде районымыздынъ маьнели социаллык маьселелерине уьйкен эс бередилер. Оьз атымнан республикадынъ, районымыздынъ етекшилерине разылык билдиремен, – деди оьз соьзинде айтувлы ис ветераны. – Биз буьгуьн бек оьктемли. Районымыздынъ етекшилерине, авылымыздынъ басына бизден уьйкен разылык. Биз сондай меканды эндиги эс берип кулланмага эм сонда тазалыкты сакламага борышлымыз. Школамыздынъ меканын да янъырттылар, онынъ тоьбесин, терезе-капыларын авыстырдылар, – деп белгиледи авылдынъ Яс уьйкенлер советининъ председатели Ю. Кутильгереева. Митингте соьз районнынъ Яс уьйкенлер советининъ председатели З. Аджибаевке бериледи. Ол районнынъ яс уьйкенлери атыннан авыл яшавшыларын сондай маьнели оьзгерис пен кутлады. Бу меканды эсен кулланувды эм соны аявлап саклавды йорады. Район етекшилерининъ, медиклерининъ уьстинликлерин белгиледи. – Больницанъызда авырувлылар саны дайым да аз болсын, авырыманъыз, ол энъ де маьнелиси, – деп кутарды соьзин З. Аджибаев. Оннан сонъ «Ногайский район» МО басы Р. Аджигайтканов шыгып соьйледи. Ол оьз соьзинде мундай маьнели социаллык соравларды район етекшилери ДР Президенти алдында неше кере де коьтергенин айтты. Червленые Буруны авыл яшавшылары сондай больницады коьптен куьткенлер. – Республикадынъ етекшилери кыйынлы заманларга да карамастан, бизим районнынъ социал-экономикалык оьрленуьвине айырым эс бередилер. Бу больница эм муннан алдынгы район авылларында салынып келеяткан социаллык объектлери район бюджетининъ оьз карыжлары ман этилинеди. Бу больницада эндиги 17 медицина куллыкшыларына ис орынлары ашылды. Ол да ийги зат. Больницады ярастырув соравларын коьтергенлердинъ бириси алдынгы район ЦРБ бас врачы А. Абдурахмановага да разылык билдиремен. Янъы больницанъыздынъ палаталары бос болсын. Керек заманда тийисли коьмегимизди аьли де этермиз, – деди район басы. Шатлыклы митингте районнынъ ЦРБ бас врачы А. Шураева, ДР ат казанган врачы А. Абдурахманова, районнынъ УСЗН етекшиси А. Манкаева, Червленые Буруны авыл орта школасынынъ окытувшылар коллективиннен С. Сабутова, «село Червленые Буруны» МО басы А. Аманов эм тагы да коьп аьдемлер оьз разылыкларын эм суьйинишлерин билдирдилер. – Савлык – ол энъ де маьнели зат. Бизим яс уьйкенлер бу соравды коьтердилер. Мен сол тилекти «Ногайский район» МО басы Р. Аджигайткановка билдиргенмен. Ол мени бек аьруьв тынълап, коьмек этеегине сендирди. Бизим медиклер де бу соравга анъламлы кепте янастылар, – деди авылдынъ басы А. Аманов. – Эндиги мине янъы больница да ашылып туры. Баьринъизге де разылык билдиремен эм уьстинликлер йорайман. Митингтен сонъ авыл яс уьйкени З. Шомаров, «Ногайский район» МО басы Р. Аджигайтканов, ЦРБ бас врачы А. Шураева эм баска сыйлы йолдаслар аьдетли лентады кестилер. Меканнынъ биринши шарлагында амбулатория, экиншиде больница орынласкан. Амбулаторияда врач-терапевт, педиатр, стоматолог кабинетлери бар. Саьнелер, кабинетлер, палаталар ишлери аьруьв ярастырылып, терезелери, капылары янъы темир-пластик материалларыннан этилинген. Асханада, оьзге баьри керекли ерлерде сув кранлары салынган, электроярыгы тартылган, газ аькелинген. Авылдынъ администрациясы янъы больницага янъы туьсли телевизор, «Червленые буруны» АОЗТ холл муьлкин, авыл ериндеги муниципаллык учреждениелери де оьз савгаларын бердилер. Авыл яшавшылары оьзлери де ийги ногай аьдети мен уьйлериннен савга аькелгени де халктынъ бу ийгиликке суьйингенин билдиреди. Меканды ярастырув ислери уьшин район бюджетиннен 7 миллион маьнет акша шыгарылган, ишине 800 мынъ маьнеттинъ энъ керекли муьлк алатлары алынган. Район басы Р. Аджигайткановтынъ айтувы ман, тезден республикадынъ Савлык саклав министерствосы да бу участок больницасына янъы муьлк-алатларын йибереек.