Кенъ юрекли ногай халк

Сыйлы конакларды конакбайлар карс кагып, лезгинка биювин бийип хош алдылар. Бас деп конаклар ногай эм даргин миллетлерининъ аслары тизилген термеге шакырылдылар. Мунда Шуьмлелик авылынынъ аксакалы Г.Раджабов эм школа етекшиси О.Шахбанов конакларга ногай эм даргин миллетлерининъ дослыгы, татымлыгы акында юреклериннен шыккан ярасык соьзлерин айттылар.

– Ногай халкынынъ аьдемлерининъ юрегининъ кенълиги Ногай шоьлдинъ кенълигине тенъ. Даргин халкы ногай халкы ман бирге бир аьелдей болып, коьп йыллар узагына татымлыкта яшайды. Бир-биримиздинъ ювыклыгын кыз берип, келин алув боьтен де ювык этеди, – деди О.Шахбанов.

Сонъ конаклар Уллы Аталык согысынынъ катнасувшыларынынъ сыйына ясалган эстелик касына барып, гуьл байламлар салдылар. Эстелик касында «Ногайский район» МО-сынынъ Согыс эм ис ветеранлар советининъ председатели А.Сангишиев соьйледи, Кадрия школасынынъ окувшысы Н.Маликов ятлав окыды. Оннан сонъ конаклар авылымыздынъ оьзеги – Баьтирлер Аллеясына бардылар, мунда ДР Билимлендируьв алдышысы, Карагас авылынынъ краевед кружогынынъ етекшиси Н.Зарманбетова кызыклы кепте аьр бир баьтирдинъ акында хабарлады. Солай ок Татьяна Гамалей «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясында болды эм онынъ етекшиси Э.Кожаевага Ногай районында конак болувыннан тура ийги ойларын айтты: – Ногай халкынынъ конаксуьерлигине, авылдаска алаллыгына мен шайыт болып турыман. Меним Ногай шоьлден де, ногай халкыннан да ойларым бирдей бек ийги. Балалар да мени сукландырдылар оьзининъ ийги тербиясы ман, патриотлык сезимлери мен.

Баьтирлер Аллеясында тереклер олтыртылды, сосы ийги исте министр де катнасты.

Буьгуьн район маданият уьйининъ фойесинде М.Отевалиевадынъ суьврет выставкасы болды, мунда конакларга оьз суьвретлери акында автор кызыклы хабарлады. Солай ок тоьгерек стол уйгынланды. Стадионда спорт шаралар оздылар.

Байрам коьнъил коьтерилис аьлде оьткен концерт пен тамамланды.

Н.Кожаева.

Суьвретлерде: ДР Миллет политика бойынша министри Т.Гамалей эм «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков.