• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Ногай районынынъ маьселелери ойласылган

admin
Октябрь26/ 2017

Кенъесуьвде ДР Оькиметининъ Председателининъ куллыгын юритуьвши Абдусамад Гамидов, ДР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ администрациясынынъ етекшисининъ куллыгын юритуьвши Исмаил Эфендиев, ДР Халк Йыйынынынъ Председателининъ орынбасары Камил Давдиев, ДР Оькиметининъ Председателининъ орынбасарларынынъ куллыкларын юритуьвшилер, ДР Оькиметининъ агзалары, Ногай районынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурат Мамаев, район Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов катнастылар.

Район авылларын газификациялав маьселеси бойынша быйылдынъ ызына дейим Орта-Тоьбе эм Шумлелик авылларына газ еткерилееги белгиленген.

Кенъесуьвде Ногай районында ерди кулланув уьшин налог тоьлев соравы да ойласылган. Ногай районнынъ буьгуьнги етекшилери оннан алдын да республика етекшилери алдында коьшимли малшылык ерлер арендасы уьшин налогын толы кебинде районга калдырув акында соравды коьтерген эдилер. Бу сорав аьлиги заманда ДР Оькиметинде ойласылып турганы белгиленген.

Солай ок кенъесуьвдинъ барысында Кизляр – Терекли-Мектеб – Ставрополь крайынынъ япсары деген автомобиль йолды республикалык статусыннан федераллык статусына коьшируьв акында да сорав коьтерилген.

Кадрлар соравы бойынша Ногай районынынъ етекшилери республика министерстволары бу маьнели соравды район етекшилери эм яшавшылары ман маслагатласып шешкени пайдалы болаягын айтып билдиргенлер.

Баьри де билдирилген эм ойласылган соравлар бойынша тийисли тапшырмалар берилген, солар ювык арада толтырылып басланаяк.

Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков сол кенъесуьвден сонъ бизим газетага берген коммента- рийинде Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Владимир Васильевке Ногай районынынъ маьселелерин шешуьвге айырым маьне бергени уьшин разылыгын билдирген.

Онынъ айтувы ман, район еринде балалардынъ тамакланувына азык-туьлик алувга, кыйын ак, коммуналык буйымлары уьшин тоьлевлерге 20 миллион маьнет акша шыгарылганын билдирген. Соны ман бирге район бюджетининъ карыжлары бойынша йыйылган борышларды ябув соравлары да каралады. Келеяткан йылга район бюджети тийисли туьз йорыгы ман туьзилеек эм шыктажланаяк.

Туьнегуьн Ногай районына ДР Экономика эм территориаллык оьрленуьв министрининъ куллыгын юритуьвши Р.Юсуфов, ДР Савлык саклав министрининъ куллыгын юритуьвши Т.Ибрагимов эм ДР Ис эм социаллык оьрленуьв министрининъ куллыгын юритуьвши Р.Ибрагимов келдилер. Сонынъ акында материал газетадынъ келеектеги номеринде баспаланаяк.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group