«Келеектеги мунда басланады»

Куьннинъ басында катнасувшылар эм уйгынлавшылар «Фестивальге йолыгыска» регионаллык программадынъ сырагыларын келтирдилер. Мунда катнаскан Россиядынъ 15 регионынынъ  эм калаларынынъ аьр бириси конаклардынъ коьрисуьвининъ энъ де яркын шаклары алынган видеоролигин коьрсеттилер. Оннан сонъ шет эллерден келген катнасувшылар элгезерлик акында оьз ойлары ман боьлистилер.

Айтып озайык, Дагестанга шет эллерден 50 яс аьдем 14-нши октябрьде келдилер эм уьш куьн узагына мунда болдылар. Солай ок Молдавиядан келген Евгений, Дагестанда болып, бек сукланып кайткан. Онынъ соьзлери мен конак Дагестанда  сыйланганлай ийги кепте, бир ерде де сыйланмайды эм бир ерде де мундай даьмли «шашлык» асы этилинмейди.

«Эгер Европага яде Египетке бармага аьзирленген болсанъыз, тез арада койып, Дагестанга барынъыз», — деди ол.

Дербентте болган  регионаллык программадынъ баьри  катнасувшылары да лезгинка бийип уьйренгенлер эм буьгуьн  сахнада Дагестан делегациясы ман косылып бийип коьрсеттилер.

Тагы да фестивальдинъ ябылувында «Медалс Плаза» бас сахнасында «Россия» деген шоу болды. Онда Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин ортакшылык этти.

– Россиядан кете ятып, сиз мунда юрегинъиздинъ кесегин калдыраягынъызга шекленмеймиз. Ама Россия  да дайым да сизинъ  юрегинъизде калар. Биз сизге сенемиз, — деди В.Путин, каравшыларга карап английс тилинде булай деди:  «Келеектеги мунда басланады, эндиги келеектеги – ол сиз».  Сонъ Россия Президенти катнасувшылар ман бирге суьвретке туьсти.

Кешки 8 саьатте  сахнада баьри катнасувшылардан туьзилген  уьйкен рок-оркестр курылды, оны Александр эм Никита Поздняковлар етекшиледилер. Соны ман каравшылар да бу уьйкен флешмобка киргистилдилер. Катнасувшылар шеретлеп сахнага шыгып ятлавлар окыдылар, конакларга, уйгынлавшыларга каратылган йылы соьзлер айттылар.

 

Фестивальдинъ ябылувы ярасык фейерверк пен тамамланды. Оннан сонъ «Медалс Плазада» биювлер озды.