Табиатымызды саклайык

Туьнде анъшылавды койдырув акында мен коьптен бери айтаман. Янъыларда район аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитов, авыл аькимбаслары, ООП бойынша полиция басшысынынъ орынбасары А.Эдильбаев, охотовед Н.Бекбулатов, ведущий охотовед М.Янмурзаев катнасып, кенъес озгардык. Бас сорав – туьнде анъшылавды калай токтатпага керек. Кенъесте МВД туьркимлери, полиция участковый уполномоченныйлары, авыл аькимбаслары эм охотоведлер бирге ислемеге, биргелес рейдлер озгармага токтасылды. Йорыкты бузганлар РФ эм ДР законлары бойынша коьликлери, туьбеклери алынув, уголовлык ис ашылув кебинде дембиге йолыктырылаяклар. Солай ок анъшылавга ыхтыяр беретаган документлерсиз шыкпага ярамайды, неге десе экологиялык аьл шоьлде кавыфлы дережеде. Коянлар йок болганга эсап. Шоьлдинъ яшавшылары мени дурыс коьрерлер эм анъшылав эплерин бузбас деп ойлайман. Солай ок район яшавшылары анъшылав йорыкларын бузганды, браконьерлерлик белгилерин коьргенде, район охотоведлерине билдирерлер деп сенемен.

Р.Насыров, «Ногайский район» МО Депутатлар йыйынынынъ председатели