Янъы юмады – янъы куьшлер мен, ойлар ман

– Тийисли ерлерди белсен кеп- те «Адам», «Мансур», «Мурзабек» КФХ-лар кулланадылар, баскалай, оьткен йылларда бизим ерлеримизде бир минераллар да кулланылмайтаган эди, аьлиги заманларда баьри ер мен каьр шегетаганлар тийисли йорыкларды да, минералларды да кулланмага шалысадылар, – деген ойын да ол билдирди. Экинши сорав – 2018-нши йылдынъ биринши ярым йылына «Шоьл тавысы» газетасына язылув басланганы акында эди. Бу сорав бойынша «Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева шыгып соьйледи. Ол газетага язылув редакциядан эм почта боьликлериннен де этилетаганы акында айтты. Газетады сырт яклардагы, Москвадагы бизим ердеслеримиз де колтыклайтаганлары акында билдирди. Юзер газеталарды Кизляр, Тарумов, Бабаюрт, Сулак ерлерининъ яшавшылары да алатаганларын да тынълавшылар билдилер. Газетага аьр бир язылатаган аьдемге Эльмира Юнус кызы Кожаева оьз разылыгын билдирди. – «Шоьл тавысы» бизим республикамызда ногай тилинде баспаланатаган ялгыз газета болады, биз оны колларымыздан келген шаклы коьтергишлемеге керекпиз, аьр бир организация бир тартынмай язылмага керек, – деди «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов. Йыйыннынъ барысында район активи алдында оьз тилеги мен Арслан Бакиев шыгып соьйледи. Ол казан айдынъ 30-31-нши куьнлеринде район маданият уьйинде ногайымыздынъ уллы йигитлерининъ бириси Сраждин Батыровка багысланган кинофильмнинъ премьерасы болаягын айтып, аьр бир аьдемге сол кинофильмге келмеге тилек салды. А.Бакиевтинъ соьзине коьре, сол кинофильмди коьрсетип казанылган акшага С.Батыров атындагы фонд эм музей ашылаягы акында айтылды. Биз баьримиз де бу баславды колтыклармыз деп сенемиз.

Г.Сагиндикова.