Маьнели соравлар каралды

Кенъесте республикамыздынъ Сырт округынынъ муниципалитетлерининъ ваькиллери катнастылар. Кала конакларын хош алып, муниципалитет аькимбасы Зайнудин Окмазов ямагат палаталар, муниципалитетлерде туьрли советлер, ямагат организациялар власть эм яшавшылар арасында коьпир салувшы экенин белгиледи. Миллет политика бойынша министерствосынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Т.Гамалей мундай семинарлар республикамыздынъ Кубыла, Орта эм Тав округларында да озганын билдирди, олардынъ борышларын айтып озды. Бу кенъеслерде терроризм эм экстремизге карсы, миллетлер ара катнасларды беркитуьв, ясларды патриотизм яктан тербиялав соравлары бойынша куллык кайтип салынганы акында айтылды. – Оькинишке, тергевлерге коьре бир-бир округларда ямагат палаталар, организациялар, советлер тек кагытта «ислейтаганы» да аянланды, – деп соьйледи Т.Гамалей. Айырым маьне бу организациялардынъ РФ патшалык миллет политикасынынъ Стратегиясын яшавга шыгарувда катнасув соравларына берилди. – Стратегияда биз не зат пан каьрлемеге керегимиз язылады: ямагат пан исти Россия Федерациясы беркленсин деп туьзбеге керек, аьр бир халк бизим элимиз сырасында оьзин ийги этип сезбеге керек, ол оьз аьдетлерине, тилине, маданиятына алал болмага керек. Биз коьп миллетли халкымыз тынышлыкта яшасын деп баьри амалларды да алмага керекпиз, – деп бардырды соьзин ол. Миллет политика бойынша министерствосынынъ аькимбасынынъ орынбасарынынъ куллыгын юритуьвшиси А.Махмудовтынъ айтувына коьре, ведомство республикамыздынъ ямагат организацияларына коьмек этеди. Ногай районнан семинарда мени мен бирге «Ногайский район» администрациясынынъ Ясуьйкенлер советининъ председатели Р.Мурзагишиев, Ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов, «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов катнастылар. Кенъесте республикамыздынъ Сырт территориаллык округынынъ муниципаллык туьзилислерининъ администрацияларынынъ эм ямагат организацияларынынъ ваькиллери этилинген ислери акында шыгып соьйледилер, маьселелери акында айттылар, оьз ойлары ман боьлистилер.

Э.Кожаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.