Куллыктынъ тамамы пайдалы

Главная страница » Куллыктынъ тамамы пайдалы

– Шамиль Омарович, сизинъ учреждениединъ куллыкшылары уьй-уьйге кирип юредилер. Олардынъ юрисининъ мырады калай?

– Уьйлердинъ кадастровый баасы дурыс белгиленсин уьшин «Дагтехкадастр» ДР ГБУ куллыкшылары уьйдинъ эм онынъ ерин тергейдилер. Коьбисинше, уьйлердинъ иелери бизим куллыкшыларды хош коьрип алмайдылар. Бизим куллыкшылар халк арасында анълатув куллык юритедилер. Баьри де уьйлерди, участокларды тергев куллыклар, баьри де документлерди тергев тегин озгарылатаганын гражданлардынъ эслерине саладылар бизим куллыкшылар.

– Уьйлердинъ иелери «Дагтехкадастр» ДР ГБУ куллыкшыларын каралдыларына киргизбеге борышлыма?

– Уьйлердинъ иелери биревди де киргизбей коймага ыхтыярлары бар. Тек гражданлар бизим куллыкшыларды уьйлерине киргизеектен яде киргизбеектен алдын ийги ойлап карамага тийислилер: оннан оларга пайда яде зарар болаякпа экенин. Этилген уьйкен куллыктынъ тамамы – уьйлердинъ эм участоклардынъ кадастр баасы салынаяк, сонынъ аркасында ерли бюджет толтырылаяк, гражданлар болса оьзлерининъ байырлыгы уьшин налогларды артык этип тоьлемееклер. Уьйдинъ, участоктынъ акында билдируьвлер йыйнап ГБУ куллыкшылары онынъ кадастр баасын белгилейдилер. Бизим куллыкшылар нешаклы коьп билдируьвлер йыйнасалар, сол шаклы дурыс болаяк уьйдинъ, участоктынъ кадастр баасы. Эгер бизим куллыкшылар каралдыга кирип болмасалар, олар уьйдинъ, участоктынъ баасын коьз караска салаяклар. Эгер бизим куллыкшылар каралдыга киреалмасалар яде оларды йибермеселер, уьйди эм участокты тергев акында (суьвретке, видеога алув ман) акт салынады эм сол актта уьйге киреалмаганы язылады.

– Сизинъ куллыкшылар авылларда кайтип ислееклер? Авыл яшавшылары янъы заттан яде аферистлерден коркадылар. Олар сизинъ куллыкшыларды кайтип таныяклар.

– Бизим куллыкшыларды, аьдетинше, авылларда ийги таныйдылар. Олар алдын БТИ-лерде куллык эткенлер, энди атымыз туьрленген сонъ, бизде «Дагтехкадастрда» ислейдилер. Янъыдан алынганлар да бар, ама олар да яшавшылардынъ тилеги мен оьзлерининъ служебный удостоверениелерин коьрсетпеге борышлылар. Кадастр баады белгилевден баска болып, бизим учреждение алдын БТИ этетаган баьри куллыкларды да этеди.