Deprecated: Creation of dynamic property nxs_wpAddnEngine::$k is deprecated in /www/wp-content/plugins/nxs-snap-pro-upgrade/nxs-snap-pro-upgrade.php on line 11

Warning: Attempt to read property "access" on null in /www/wp-content/wp-recall/add-on/wp-access-ultimate/index.php on line 382
Район прокуратурасы - Голос Степи

Район прокуратурасы

Главная страница » Район прокуратурасы

Тергевлер барысында район администрациясында закон бузувлар аянланган. Соны ман байланыста район администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшисине коьрсетуьвлер этилинген. Сол коьрсетуьвде прокуратура ман берилген документти карамага, законодательстводы бузувларын тайдырув бойынша амаллар алмага, куьнали аьдемлерди яваплыкка тартпага талаплавлар этилген. Болса да, берилген болжал ишинде район администрациясы алынган амаллар акында прокуратурага билдирилмеген. Соны ман байланыста прокуратура район администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшисине карсы коьрсетуьвлер эткен, солай ок административли правобузув акында иси бойынша куллыклар юриткен. (РФ КоАП 17.7 статьясы).

Административли исин тергев сырагысы бойынша правобузувшыга Ногай район суды ман административли демби этилген (алты айга исиннен тайдырув).
 
Керекли амаллар алынган
Дагестан Республикасынынъ прокурорынынъ «Коьлем информационлык амаллары ман биргелес ислеви акында» буйрыгынынъ (16.07.2013 й. № 83\40) 4-нши пунктын толтырув ниет пен район прокуратурасы ерли яшавшысынынъ шагынувы бойынша тергевлер юриткен. Кыскаяклыдынъ аьризесине коьре, ога балады карав бойынша тоьлевлер берилмеген.
Прокуратура тергеви барысында «Ногайский район» МО администрациясы аьризе беруьвшиге экинши балады карав бойынша 50 мынъ маьнет акшадан артык борышланган деп аянланган. Соны ман байланыста прокуратура судка иск аьризе йиберилген. Сол аьризеге коьре, район администрациясыннан ай сайынлык тоьлевлер аьризе беруьвшиге берилеек.
 
Юритилген тергевлерге коьре
Дагестан Республикасынынъ прокурорынынъ «Коьлем информация амаллары ман биргелес ислеви акында» буйрыгынынъ (16.07.2013 й. №83/40) 4-нши пунктын толтырув ниет пен, Ногай район прокуратурасы, бала караган уьшин берилетаган акша тоьленмейтаганы акында ерли яшавшыдан туьс-кен аьризеге коьре, тергевлер юриткен.
Сол тергевлер бойынша аьризе берген аьдем «Ногайский район» МО администрациясында кассир ис орнында ислейтаганы белгиленген. Буьгуьнлерде ол бала карав уьшин отпускта, ама ол оьзининъ тийисли акшасын 2015-нши йылдынъ сентябрь айыннан алып 2016-ншы йылдынъ март айына дейим алмаган. Буьгуьнлерде администрация ога 36 мынъ маьнет акша борышлы болады.
Соны ман байланыслы болып, прокуратура аьризеди судка йиберген эди. Ногай район суды прокуратурадынъ талаплавларын толыша толтырмага деген карар алган.
А.С-С. Сейтиев, район прокуроры, юстиция тамада маслагатшысы.
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля