• Сегодня: Суббота, 10 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 10 Карагыс айы, 2022

Кан бергенге енъилликлер

admin
Октябрь27/ 2017

Патшалык социаллык енъилликлер канды тегин бергенлерге этиледилер. Сога коьре тегин кан берген аьдем кан алатаган организациядынъ эсабыннан ас пан канагатланады; ислейтаган яде окыйтаган ериннен санаторлык-курортлык эмленуьвге йол кагыт шеретсиз бериледи.
Яшавында 25-тен 60 кереге дейим канды тегин берген гражданлар «Россиядынъ сыйлы доноры» деген омырав белги мен савкатланадылар. Сыйлы донорлар тоьмендеги енъилликлер мен пайдаланадылар: йыл сайынлык отпускага оьзлерине онъайлы мезгилде шыкпага боладылар; ислейтаган яде окыйтаган ерлериннен санаторлык-курортлык эмленуьвге йол кагытларды колай баасына шеретсиз алмага боладылар; оларга йыл сайын 13041,14 маьнет акша бериледи эм с.б.
Солай ок кан берген эм соны ман байланыслы тергевлер озгарылган куьн донор куллыктан босатылады. Кан бергеннен сонъ да донорга тыншаймага деп бир куьн бериледи. Солай ок сол куьнлер уьшин кан берген аьдемнинъ кыйын акы токтамайды.
А.Дильманбетов, район прокурорынынъ орынбасары, юстициядынъ советниги.
Яндекс.Метрика