• Сегодня: Вторник, 6 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 6 Карагыс айы, 2022

ОРТА-ТОЬБЕ, СЕН ЯРАСЫК

admin
Ноябрь03/ 2017

Бу байрамды авыл маданият уьйининъ етекшиси Мавлимберди Кишинеев эм мектеб окытувшысы Сеперхан Джумагишиева усташа юриттилер. 
Явыл яшавшылары алдына шыгып, авыл тарихи мен мектеб окытувшысы Сания Мурадовна Халилова йыйылганларды таныстырды. Онынъ кызыклы хабарыннан сонъ оьзлерининъ занъыраган сеслери мен Яхъя Кудайбердиев, Емисхан Джумагишиева, Кельдали Абдулакимов, Венера Кидирниязова, Мавлимберди Кишинеев, Сабина Кишинеева эм яс йигитлер йырлап, авыл яшавшыларын куванттылар. 
Орта-Тоьбе авыл ясуьйкенлери Ашувхан Арслан кызы Шандиева эм Абдул-Манап Шавгараев йыйылганларды бу байрам куьни мен кутлап, ясларга татымлыкты, тыпаклыкты эм ден савлыкты йорадылар. 
Авылдынъ оьрленуьвине аз куьшлерин салмаган аьдемлерди де эследилер. Аьр бир тармакта авылдынъ оьсуьвине куьш салганларга грамоталар берилдилер. 
Мектеб яшавына оьзлерининъ оьмирлерининъ аз йылларын багысламаган окытувшылык исининъ ветеранларына Сапиет Бекмурза кызы Межитова Орта-Тоьбе авыл етекшиси атыннан сол савгалав исти толтырды. Ол савгалаганлар ишинде тек окытувшылар тувыл, балалар бавында белсен куллык эткен аьдемлер де бар эди. Байрам барысында медицина куллыкшыларына да эс этилди. Олар да грамоталарга тийисли болып, олар уьшин де йылувлык, ден савлык юлдызын яктылар. 
Байрам ерли маданият уьйининъ алдында, ногай термединъ янында озгарылды. Термединъ ишинде, тек ногай азык-туьлик салынып курылган сыпыра, сонда кирген аьр бир аьдемге сол даьмли аслардан берилди. Дайым оьзининъ конаксуьерлиги мен белгили меним Орта-Тоьбе авылым, буьгуьнлерде де оьзининъ ийги аьдетлерин йоймай, конакларды йылы йолыкты. 
«Авылым йырлайды, авылым яшайды!» деп аталган байрам Орта-Тоьбе авылында бек кызыклы оьтти. 
Г.Сагиндикова.

Яндекс.Метрика