• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Пайдалы ма яде зарарлы ма?

admin
Ноябрь03/ 2017

Германия аьлимлери бу аьллерден шыгув амалларын излейдилер. Олар мамыкты кышыткан ман карыстырып карайдылар, соьйтип, олар бу оьсимликтинъ кайдай пайдалы экенин биледилер. Кышытканды оьстирмеге де тыныш, оны сувгармага керек тувыл, ол тез оьседи. Тек бир заты яман – кышытады, ама сол маьселеди де шештилер немец аьлимлер, олар кумашты эткенде, кышытканнынъ увлы ерлерин тайдырганлар. 
Британия аьскершилери немецлер янъы кийим кийгенин коьредилер, болса да не заттан этилгенин билмейдилер. 1917-нши йылда согыс майданда оьлген немец аьскершидинъ кийимин аладылар олар эм кумашты тергейдилер, караса, кумаш кышытканнан этилинген. Коьплеген эллер сонъында бу оьсимликти кумаш этуьвде кулланганлар. 
Археологлардынъ айтувына коьре, бурынъгыдан алып кышытканды кулланганлар. Оннан йиплер, сеткалар эткенлер, кийим тиккенлер. Йыл сайын Великобританияда кышыткан ашав бойынша чемпионатлар озгарылады.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group