• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Сырт Кавказда ялгыз эсабында

admin
Ноябрь13/ 2017

2017-нши йылдынъ март айында Россия Федерациясынынъ Оькимети мен алдын шалув социал-экономикалык оьрленуьв «Каспийск» ерин туьзуьв акында карар кабыл этилинип алынды (РФ-сынынъ Оькиметининъ 2017-нши йылдынъ 24-нши мартында кабыл этилинген 334-нши номерли токтас)

Белгилев керек: «Каспийск» ТОСЭР – Сырт-Кавказ федераллык округында алдын шалув социал-экономикалык оьрленуьв ялгыз бир ер.

ТОСЭР – ол предпринимательлик аьрекетти бардырувдынъ айырым правовой режими салынган ер кесеги, ол 10 йылга туьзиледи эм каладынъ баьри ерине яйылады.

Законодательство ман келисте «Каспийск» ТОСЭР еринде ОКВЭД-тинъ ети кеби этиледи:

— азык продуктларды болдырув;

— агашты асыллав, теректен эм пробкадан изделиелерди (уьй муьлктен баска) болдырув, тобаннан изделиелер эм согувга материаллар болдырув;

— резин эм пластмасса изделиелерди болдырув;

— баска темир тувыл минераллы продукцияды болдырув;

— баска туьркимлерге киргистилмеген машиналарды эм оборудованиеди болдырув;

— муьлкти болдырув;

— кесек болжалга яшав уьшин ерлерди беруьв бойынша аьрекет этуьв.

Аьр ОКВЭД-га аьрекет этуьвдинъ коьп кеплери киреди.

«Каспийск» ТОСЭР резиденциясы уьшин капиталлык киритуьвлердинъ киши кадери 5 миллион маьнет акша оьлшеми мен белгиленген, янъы дайымлык ис орынлар саны – 20 единица.

Алдын шалув оьрленуьв ерининъ аьрекет этуьви 10 йылга белгиленген эм 5 йылга аьли де созылмага болады.

Аьрекет этетаган законодательствосы ман келисте юридический лицо ТОСЭР резиденти деп Россиядынъ Экономика оьрленуьв министерствосынынъ Реестрине язувлар киритуьв заманыннан алып саналады.

«Каспийск» ТОСЭР-динъ аьрекет этуьв мырадта ДР-нынъ Экономка оьрленуьв министерствосы ман «Каспийск» ТОСЭР-динъ аьрекет этуьвин онълайтаган нормативли-правовой базасын туьзуьв бойынша куллык юритилген. Айтпага, ДР-нынъ Оькиметининъ «Алдын шалув социал-экономикалык оьрленуьв «Каспийск» еринде аьрекет этуьв акында» токтасы эм «Организациялар имуществосына налог акында эм «Каспийск» алдын шалув социал-экономикалык оьрленуьв ерининъ резидентлери уьшин организациялардынъ келимине налоглар ставкасы акында» ДР-нынъ

Законынынъ 3-нши статьясына туьрленислер киритуьв акында» ДР-нынъ биринши окувында Законы кабыл этилинип алынды.

Закон проектине коьре «Каспийск» ТОСЭР резидентлери уьшин ДР бюджетине эсапланмага керек организациялар келимине кемитилген налог кадери токтастырылмага каралады: бес налог болжаллар ишинде – 5 процент, а 6–10-ншы налог болжалга – 10 процент.

Федераллык законодательствосы ман 2019-ншы йылга дейимги болжалда бюджет тысындагы фондларга йиберилетаган отчислениелер 30 проценттен 7,6 процентке дейим кемитилген.

Дагестан Республика Оькиметининъ председателининъ куллыгын кесек заманга толтырувшы А.М.Гамидов пан 2017-нши йылдынъ 26-ншы майында«Каспийск» алдын шалув социал-экономикалык оьрленуьв ерин туьзуьв акында» Россия Федерация Оькиметининъ токтасын (24.03.2017й., № 334) яшавга шыгарув бойынша йол картасы токтастырылган.

ДР-нынъ Экономика оьрленуьв министерствосы Каспийск монокала администрациясы ман биргелесте «Каспийск» ТОСЭР-ге резидентлерди киритуьв бойынша куллык юритиледи.

Аьлиги заманда «Каспийск» ТОСЭР-динъ резиденти статусын алувга уьйкен компаниялары ман заявкалар аьзир этиледилер: «Концерн КЭМЗ» ОАО эм «Каспийский завод листового стекла» АО.

«Каспийск» ТОСЭР-ди туьзуьв 2025-нши йылга 3 мынънан артык янъы дайымлык ис орынлар туьзбеге, кала ерининъ инвестициялар яктан маьнелигин арттырмага эм 17 миллиард маьнет акшадан артык кадеринде инвестициялар киритпеге эп береек.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group