• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Халкынынъ йырын саклаганы уьшин

admin
Ноябрь13/ 2017

Мунда республикамыздынъ туьрли калаларыннан эм районларыннан, айтпага: Сергокала, Акуша, Агуль, Ногай, Каякент, Хасавюрт районларыннан, Дагестанские огни, Избербаш, Каспийск калаларыннан эм Кабарты-Балкардан артистлер ортакшылык эттилер. Бизим районды йырлавшы Зульфия Аджигеримова ваькилледи. Ол фестивальде Бийке Кулунчаковадынъ соьзлерине, Зиявдин Кидирниязовтынъ анъына язылган «Коьп йылларда» деген йырын йырлады. Солай ок фестивальге Зульфия Маматалиевнады катнаспага ДР Маданият министерствосынынъ Республикалык халк яратувшылыгы уьйининъ куллыкшысы Рафихат Сарсеева шакырган.

Бас деп фестиваль катнасувшылары Избербаш каласынынъ Маданият уьйи мен экскурсия эттилер, туьрли кызыклы затлар коьрдилер, коьп ярасык соьзлер айтылды. Сонъ Дагестаннынъ аьр бир халкынынъ ваькили бирер йырдан йырлады. Ярасык тавыслы Зульфия Аджигеримова мунда ДР маданият министрининъ куллыгын юритуьвши Зарема Бутаевадан Халк йырын саклав эм кенъ яюв уьшин Диплом ман савгаланды. Онынъ оьнерине йогары белги берилуьви мен байланыста биз йырлавшыды ак юректен кутлаймыз эм келеекте де маданияттынъ коьгинде яркын юлдыз болып яркыраганын йораймыз. Оьз шеретинде Зульфия Маматалиевна Республикалык миллет йырлар фестивалинде катнасар уьшин карыж яктан баьри коьмек эткенлерге уьйкен савбол айтады, айтпага: «Ногайский район» МО администрациясына, «сельсовет Карагасский» СП МО администрациясынынъ аькимбасы К.Мамаевке, Район маданият уьйининъ етекшиси С.Караяновка, Куьнбатар авыл яшавшысы М.Карамурзаевке.
Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group