Ярыс кызыклы оьтти

Экинши класс окувшылары арасында яслардан биринши орынга Терекли-Мектеб авылдынъ Джанибеков атлы школасыннан Ренат Озганбаев, экинши орынга Бораншы авылдан Ислам Равиль улы Боршакаев, уьшинши орынга Кара-Сув авылдан Азизбек Копиев, кызлардан биринши орынга Бораншы авылдан Лейла Махмузова эм Терекли-Мектеб авылдынъ Джанибеков атлы школасыннан Милана Бариева, экинши орынга Кара-Сув авылдан Ралина Бекмурзаева, уьшинши орынга Карагас авылдан Хадижа Амангельдиева тийисли боладылар.

Уьшинши класста окыйтаганлардынъ арасында яслардан биринши орынга Бораншы авылдан Эльгайтар Махмузов, экинши орынга Терекли-Мектеб авыл Джанибеков атлы школасыннан Аман Саитов тийисли болдылар, уьшинши орынды Червленные-Буруны авылдан Эльдар Карайдаров эм Кара-Сув авылдан Исламбек Итупов боьлистилер.

Уьшинши класстынъ кызлары арасында биринши орынга Бораншы авылдан Айша Аджиманбетова, экинши орынга Кара-Сув авылдан Хадижа Бекмурзаева эм Батыр-Мурза авылдан Арина Шандиева, уьшинши орынга Эдиге авылдан Зульфия Махмудова тийисли болдылар.

Доьртинши класслардынъ арасында биринши орынга Батыр-Мурза авылдан Марат Шандиев, экинши орынга Бораншы авылдан Эмиль Боршакаев эм Нариман авылдан Наиль Кадылов, уьшинши орынга Червленные Буруны авылдан Шамиль Юсупов, кызлардан биринши орынга Орта-Тоьбе авылдан Заира Янакаева, экинши орынга Бораншы авылдан Элиза Махмузова эм Кара-Сув авылдан Айсылув Шамсудинова, уьшинши орынга Кумлы авылдан Эльза Мутаирова тийисли болдылар.

Ярысларды озгарувда тоьрешилер Сталинбек Дильманбетов, Байрамали Бекмурзаев, Анвар Сагиндиков, Насият Янакаева коьп куьш салдылар.

Ярысларды озгарганда карыжлар ягыннан йол ярастырув эм курув управлениесининъ етекшиси Солтан Валиев ярдамласты.

Т.Елакаев, ярыслардынъ бас тоьрешиси.