• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Авыр айванлардынъ бириси

admin
Ноябрь16/ 2017

Балалар коьбисинше пилге кызыксынып карайдылар, ол уьйкен, кевдеси боькшеге усаган, аяклары кыска, соны уьшин онынъ курсагы ерге тиймеге карайды. Пил сувдынъ астында тыныс алып, эситип эм коьрип болады. Оьзлери ерде юретаган айван болса да, пил куьндиз сувдынъ ишинде олтырып турады, пил сувдынъ ишинде тувады. Ас излеп пил бир кешединъ ишинде 10 шакырымга дейим юрмеге болады. 
Исси куьнде пилдинъ териси кызарады, ол куьннен куьймейди, ол – куьннен коршалайтаган специальли зат болады. 
Африкада аьдемге энъ де кавыфлы айван – пил. Пилдинъ тислери не шаклы берк болса, сол шаклы ол яшайды, тислери йок болса, ол аштан оьледи. Кыр дуныяда пилдинъ явлары йок, арслан болсын, крокодил болсын, ога тиймейдилер. Сувда оьсетаган оьсимликти ашамайдылар пиллер, олар ер оьсимликлер мен пайдаланадылар. Бу айван тек туссыз сувда яшайды, энъ де ювык айван деп ога кит саналады. 
Г.Абдулакимова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group