Шынты сезим йолыктырды

 

Ногай Яслар Союзынынъ агзасы А.Кумуковадынъ айтувына коьре, олар яслар арасында ден савлыкты беркитуьв эм ямагат арасында оьзимизди юритип болув шараларды таралтпага шалысадылар. Коьп билимли аьдемлеримиз бен йолыгыслар уйгынлайдылар. Тар байланысты туьрк дуныясы ман тутадылар. Оьз проектлерин яшавга шыгармага ымтыладылар.

– Ногай халкынынъ маданият тармагын оьрлендируьвге ниетленген бек коьп ойлар туватаган аьдемлеримиз аз тувыл. Солар, коьбисинше, ойлар болып та каладылар, сонынъ уьшин биз, солар тек ой болып калмас уьшин, йолыгыслар уйгынлап, ойды ортага салып, яшавга шыгарувды ойласамыз. Бир-биримизге ярдамласувды да мутпаймыз. Меним ойыма коьре, кайсы ой да ийги болса, яшавга шыкпага керек, – дейди Ася Кумукова.

Янъыларда бизим ногай ясларымыз Россия халкларынынъ бирлик куьнине багысланып озган митингте ортакшылык эттилер. Ногайлардынъ россия миллетлери арасында барлыгын коьрсеттилер. Уьстимиздеги йыл ишинде Яслар Союзы аз куллыклар этпеди, йыл етимиси оьтти демеге болады. Олардынъ куьш салувы ман яс язувшы кызымыз Айнара Нургишиева Казаньде озган туьрк дуныя поэзиясынынъ фестивалинде болды. Аьли де шет эллерде озаяк туьрк йыр фестивалинде де ногайлардынъ сонда катнасувы уьшин куллыклар юритилетаганы акында айтылады. Меним ойымша, бу Яслар Союзынынъ аьрекети бек аьруьв эм халкымызга пайдалы, боьтен де талаплы ясларымызга оьнерин коьтермеге ярдам. Суьйиндиреди аьлиги тыныш тувыл заманларда, янъы технологиялар аьдемлик сезимлериннен йогарылыкты алганда, шынты элин суьйгенлер табылатаганы. Йогары уьстинликлер, сизге Ногай Яслар Союзы.

Г. Сагиндикова.