Баьтирлер аллеясы ма, авлак па?

Мунда язда балалар ман аналар, ясуьйкенлеримиз келип олтырадылар, балалар завкланып ойнайдылар. Болса да, сондай ийги тыншаювга онъайлы еримиз бар экенин коьтермейтаганлар да, кой, калай аьруьв, балалар завкланып ойнайдылар, ювырадылар деп суьйинмейтаганлар да бар экен. Олай дегеним, ызгы заманларда мунда балалардынъ орынына завкланып сыйырлар юредилер. Олар тап авлакта юргендей болып, оьрип юредилер, алдын болса, бирев-экев кирсе, шыгаратаган эдик, аьли болса, бир аьдемге айдап шыгармага кыйын. Оьзлерининъ сыйырларын биревлер айдап аллеяга киргизип кетедилер деп те айтадылар. Сол ша намыссызлык деп айтсам, бирев де меним соьзлеримди айып коьрмес деп ойлайман. Озган каты куьн аллея ман конактан кайтып келеятырганда, аллеяда оьрип юрген сыйырларды коьрип, юрегим авырыды. Соларды шыгармага суьйдим, ама олардынъ парахат отлап юрген ериннен шыкпага бир аваслыгы да йок эди, биреви мени суьзбеге де ювырды, ога мен онынъ парахатлыгын бузганым ярамаган болса ярайды. Болса да, колыма сол ерде яткан бир таякты алып (сондай таяклар бу ерде кокыс болып ятыр), кувалап шыгардым. Неге биз оьзимиздинъ тыншаюв еримизди саклап болмаймыз экен деген сорав эсиме келди. Неше кере де биз сол соравды оьз газетамыздынъ бетлеринде коьтеремиз, ама сыйырлар кайтип юрген, соьйтип аьли де кыдырадылар. Янъы туьзилген аьеллер аллеяга суьвретке туьспеге келедилер. Янъыларда да бир тойшылар мунда келдилер, Карашай-Шеркеш Республикасыннан да конаклар бар эди. Суьвретке туьспеге ниетленген яслардынъ бир ягында кышкырысып коькислер, баска ягында сы-йыр отлап юри эдилер. Ызында болдыра алмай, тойшылар аллеядан шыгып кеттилер. Кимге берейик экен соравларды? Ким яваплы сол затка? Баьтирлер аллеясы ма яде авлак па деген соравга мага ким явап берер экен?! Г.Бекмуратова.