Ер соравы баьриннен де маьнели

Сессияда «Ногайский район» МО Депутатлар йыйынынынъ председатели, «Ногайский район» МО аькимбасы Казмагомед Янбулатов, онынъ орынбасары Адильхан Янмурзаев, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Рашид Шангереев, район депутатлары, авыл аькимбаслары, учреждениелер эм организациялар етекшилери катнастылар.

Сессиядынъ куьн йосыгында бир неше маьнели соравлар ойласылды. Оны кирис соьзи мен район парламентининъ басшысы К.Янбулатов ашты эм юритти. Басында ол Ногай район территориаллык сайлав комиссиясынынъ председатели А-А.Сарсеевтинъ оьз эрки мен ис орыныннан таювы ман байланыста ога коьп йыллар кайратлы куллыгы уьшин район Депутатлар йыйыны атыннан Сый грамотасын тапшырды. Сондай Сый грамотады ол хыйлы йыллар район депутаты болып ислеген, эндигиси районнынъ сайлав комиссиясын басшылав куллыгына коьшкен А.Ганиевке де берди. Онынъ орынына район депутаты этилинип Ногай район соцстрахование боьлигининъ етекшиси М.Толубаев беркитилди.

Келеяткан 2016-ншы йылга район бюджетининъ проекти бойынша «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Р.Шангереев шыгып соьйледи. Онынъ айтувы ман, 2016-ншы йылда районнынъ косылма бюджетининъ келимлерининъ ортак оьлшеми 348478,8 мынъ маьнет, шыктажларынынъ ортак оьлшеми де сол ок кадерде болмага каралады. Бюджет бойынша район Ветеранлар советининъ председатели А.Сангишиев, район маданият управлениесининъ начальниги Я.Кудайбердиев, район аькимбасы К.Янбулатов оьз ойлары ман боьлистилер. Муннан сонъ депутатлар район бюджетининъ проектин кабыл эттилер.

Сессияда «Ногайский район» МО Депутатлар йыйынынынъ Регламентин беркитуьв акында А.Янмурзаев тийисли информациясын эткен сонъ, район депутатлары сол Регламентти де кабыл этип алдылар.

Йыйылганлар арасында «Ногайский район» МО Уставынынъ проектин янъы редакциясында кабыл этуьв акында сорав каралды. Район Уставы ман байланыслы публичный тынълавлар быйылдынъ 14-нши декабринде оьткерилмеге токтастырылды. 

Сессияда быйыл Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынында кабыл этилинген «Дагестан Республикасында ер катнасувларын йорыкластырув акында» деген закон проекти мен байланыста район депутатлары Т.Акболатов, Ш.Мунгишиев, Ветеранлар советининъ председатели А.Сангишиев, ямагат аьрекетшиси З.Кочеров, ТКВО Кизляр казак округынынъ Ногай район боьлигининъ атаманы А.Бекмурзаев оьз ойларын билдирдилер.  Олардынъ айтувы ман, бу закон кабыл этилинсе, район еринде орынласкан  коьшимли малшылык ерлери баска муниципаллык образованиелердинъ байырлыгына берилмеге болады. Район кадастр палатасынынъ бас специалисти С.Толубаев ойласылатаган сорав бойынша керекли билдируьвлер этти. 

Район Депутатлар йыйыны атыннан бу закон проектининъ сондай пунктын тайдырув кереги акында сол куьн ок ДР Халк Йыйынына тийисли Шакырув йиберуьв кереги токтастырылды. 

М.Ханов.

Суьвретте: «Ногайский район» МО аькимбасы К.Янбулатов А.Ганиевке район Депутатлар йыйыны атыннан Сый грамота тапшырады.