Уьстинликлер мен абытлайды алдыга

Баслапкы класслардан алып Милана тек йогары белгилерге окып келеятыр, йыл сайын ийги окыганы уьшин ога грамоталар тапшырылады. Онынъ разылык хатлары арасында «Окувга аваслык уьшин» диплом, баслангыш класслар арасында эсап дериси бойынша савлайроссиялык олимпиадада енъгени уьшин сертификат, «Тилимнинъ барлыгы – халкымнынъ байлыгы» ана тилинде адабиат-яратувшылык ислерининъ район конкурсынынъ грамотасы, «Сага куьлемсирев савкатлайман» яттан ятлав окувшылар конкурсынынъ «Аьдемшилик» номинациясы бойынша дипломы. 5-нши класста окыган заманда Милана «Йыл окувшысы – 2015» школа конкурсында катнасып, интеллект марафонында йогары коьрсетимлер берди. 

Милана китаплер окымага суьеди, ол ана тилинде ятлавларды яттан биледи, янъыларда ана тил эм адабиат, англис тилиннен дерислери бойынша олимпиадаларда биринши орынды алды, «Дуныя бизим тоьгерегимизде» деген марафонда катнасып, I дережели диплом ман савгаланды. Онынъ грамотасында «Йогары билими, куллыксуьерлик, оьзденлик, тербия, билимге аваслыгы уьшин» деп язылган. 

Класстынъ ямагат яшавында Милана белсен катнасады, янъыларда класс етекшиси Юлия Ивановна Махмудова атыннан талаплы кызга школа эм класс яшавында белсен катнасканы, класс етекшисине коьмек эткени, йогары билим, ийгилик, билим алувда йигерлик, кайдай кыйынлыкларды да оьтпеге болаягын анълаганы уьшин грамота тапшырылды. Юлия Ивановна исининъ басы деп балалар ман, ата-аналар ман тил тавып, окувшыларга терен билим, ийги тербия беруьв деп санайды. Аьр бир балага маьне берип карайды, олар да окытувшысын бек суьедилер. 

Оьктемсийдилер Милана ман ата-анасы. Кургановларга школа администрациясы, класс етекшиси атыннан кызын ийги тербиялаганы эм школа яшавында катнасканы уьшин разылык хатлар тапшырылган. Милана бийимеге суьеди, ол – Балалар яратувшылык уьйинде хореограф Нина Халилова етекшилейтаган «Юлдызлар» биюв куьбининъ солисткасы. 

Милана – бавырмалы, танъ кызалак, тенъ-дослары ман аьллесип болады, дослык сезими де ога ят тувыл. Соьйтип, уьстинликлер мен алдыга абытлайды Милана. Ога келеекте коьп ийгиликлер эм бийикликлер сагынамыз эм онынъ енъуьвлерине суьйинемиз.

Г.Бекмуратова.

Суьвретте:М.Курганова.