Дуныя ийги ислерге таянады

Бас деп «Кокыстынъ оьз уьйи бар» деген шакырув бойынша Терекли-Мектеб авылынынъ ери кокыстан тазаланды. Айтпага, парк ери, аьдемлер коьп йыйылатаган ерлер, йоллардынъ касы. Бу шарада район орталыгынынъ баьри куллыкшылары катнасты десек, янъылыспассык. «Орамларды кокыстан тазалаган аьсерде куьн де бек ийги, йылы эди. Бек коьп орамлар кокыстан тазаланды. Йыйналатаган ер таза тувыл, кокытпайтаган ерде таза болады дегенлей, куллыклар сырагылары бойынша етискен тазалык коьпке сакланса яхшы эди», – деди «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Сафар-Али Сарсеев.

Тагы да Нариман авылындагы эски школадынъ меканында тазалав  куллыклар этилди. Мунда онга ювык  йигит  катнасты, солардынъ сырасында С.Сарсеев те бар эди. Онынъ соьзлери мен, бу мекан келеекте спорткомплекс этилеек. Куллыкларда тувган авылынынъ келеектегиси уьшин яны авырыган яслар ортакшылык эттилер.

Оннан оьзге акция бойынша Балалар яратувшылык уьйининъ окувшылары ман «Бузба! Сындырма! Батырма!» деп язылган флаерлер пайланды. Балалар коьнъил коьтерилисте белгиленген шарада ортакшылык эттилер. Сосы шарадан тура «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси булай деди: «Районымыздагы экологиялык аьллер бизим кайсымызды  да  тынышсызландырмай болмайды: бузылган сиселер, сынган тереклер, уьйилген кокыслар, паркта куллык этип бузылган фонарьлер. Олар да сосы маьселединъ бир кишкей кесеги. Сога коьре, балалар районы уьшин яны авырып,  аьр биревдинъ юрегине етуьвде оьз уьлисимди косарман деген сеним мен флаерлерди пайладылар».

Тувган еримиз оьрленсин, ярасыклансын  деген ниетте аьр биримиз колымыздан келгенди этпеге борышлымыз. Сога коьре «Ярык яша – яхшылык эт» деген шакырув астында Ногай районнынъ авыл аькимбаслары ман алдыда соьйлесилип, 180 терек олтыртылды. Айтпага, куьреге, аьлбели, алма, коьгем, ябыскан эм баскалар. Солай ок, акция бойынша «Согыс катнасувшысы бизим касымызда»деген шакырув аркалы Куьнбатар авыл орта школасынынъ окувшылары бу куьнлерде Ногай районында аман турган ялгыз согыс катнасувшысы Ш.Шуваковты уьйине барып коьрдилер. Бизге наьсипли яшав савкатлаганларды биз дайым да сыйламага, оьрметлемеге, олар ман оьктемсимеге борышлымыз. 

Н.Кожаева.