Эстелик тоьгереги ярастырылды

Эстеликтинъ касында Терекли-Мектеб авыл Ясуьйкенлер советининъ председатели Ш.Мунгишиев, «село Терекли Мектеб»  СП  МО аькимбасы З.Аджибайрамов, Афганистан согыс ветеранларынынъ Ногай район советининъ председатели А.Култаев, сол согыс катнасувшысы Р.Камалов сол каты согыс йыллары, ят элинде согыс майданда яс янларын курман эткен аьскершилери акында эскердилер, сол согыс юрген Афганистан элиннен совет аьскери шыгарылганына 15-нши февральде  26 йыл болатаганын белгиледилер. Эм авыл аькимбасы Афганистан согысынынъ катнасувшыларына кайсы яктан да демевлик этпеге аьзир экенин белгилеп кетти. 

Йолыгыстан сонъ йыйылганлар тоьгереги коьркленген эстеликке шешекей салдылар.

Г.Рамазанова.