Ногай районынынъ соравлары шешиледи

Министр Раюдин Юсуфов ДР савлык саклав министри Танка Ибрагимов пан бирге быйыл 25-нши октябрьде Ногай районына келип, «Ногайская ЦРБ» ГБУ-дынъ керекли дарманлар ман канагатланувын тергеген. Дурысында да, сол куьнге «Ногайская ЦРБ» ГБУ-да керекли медикаментлер йоклыгы белгиленген. Ол зат стационарда яткан авырувлыларга врачлар язган кагытларга коьре эмленмеге амал берип болмаган эм, акыйкатлай да, район ямагаты эм яшавшылары арасында тийисли шагынувлар тувдырган.

Район больницасынынъ дарманлар ман канагатланмаганы алдынгы бас врачы Зармухамед Балигишиевтинъ дарманларды келтируьвге савдалыкты заманында ок онъламаганы ман байланыслы болады. Сол себептен райондагы социаллык навасызланувды тайдырув эм дарманлар ман канагатлав уьшин республика Савлык саклав министерствосы больницага энъ керекли дарман препаратларын йиберген.

Учреждениединъ 2017-нши йылдагы финанс аьрекетин тергев больницада эмленетаганлар йылдынъ ызына дейим эмлев стандартларында коьрсетилген дарманларды эм эмлев затларын толы оьлшеминде алаягын аянлады. Ногай ЦРБ бас врачынынъ ис орынына конкурсты оьткеруьв акында билдируьв мен ДР Савлык саклав министерствосынынъ официаллы сайтында таныспага боласыз. Конкурс комиссиясынынъ сырасына (11 аьдем) ДР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ Администрациясынынъ управлениесининъ патшалык иси, кадрлар эм патшалык савгалары соравлары бойынша ваькиллери эш кимге бойсынмайтаган экспертлер эсабында, ДР Ямагат палатасынынъ, республикалык «Дагестан врачлар ассоциациясы» деген ямагат организациясынынъ агзалары, солай ок Ногай районыннан ДР Халк Йыйынынынъ депутатлары, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы, Депутатлар йыйынынынъ ваькиллери киргистилгенлер.

Эндиги «Ногайский район» МО бюджетининъ 109 миллион маьнет акша эсабында кредиторлык борышы акында. Быйыл октябрьде ДР финанслар министерствосы «Ногайский район» МО бюджетине 20 миллион маьнет акша оьлшеминде бюджет кредит коьмегин йиберген. Оннан баскалай, Дагестан Республикасынынъ быйылгы бюджетинде социаллык-маьнели статьялары бойынша бюджет шыктажларынынъ борышларын ябув уьшин 21,3 миллион маьнет акша оьлшеминде субсидия каралган. Аьлиги заманда 2018-нши эм 2019-ншы ман 2020-ншы йыллардынъ план кезегине каратылган республикалык бюджетининъ проектин аьзирлев бойынша куллык юритиледи. Соларда Дагестан Республикасынынъ республикалык бюджетининъ амалларына коьре «Ногайский район» МО муниципаллык образованиесининъ бюджетине косымша финанс демевлигин беруьв соравы да эсапка алынган.

Аьлиги заманда Ногай районында Бораншы, Шумлелик, Орта-Тоьбе, Куьнбатар эм Уьйсалган авылларына табиат газы еткерилмеген. Бу авылларга газ еткеруьв уьшин соларга дейим газ трубалар тармакларынынъ курылысларын битируьв керегеди. Республикалык бюджетининъ карыжларынынъ танъкылыгы ман байланыста 2017-нши йылда авыллар ара газ тармакларын курувга акша шыгарув каралмаган. 2018-нши йылга Республикалык инвестиционлык программасынынъ проектин аьзирлев эсабында авыллар ара газ тармакларынынъ курылысын битируьв уьшин 100 миллион маьнет акша планга киргистилген.

Ногай районынынъ Шумлелик эм Орта-Тоьбе авылларына дейим газ тармакларынынъ курылысын кутарув соравы 2018-нши йылда коьрсетилген акша карыжлары аркасы ман шешилмеге каралады.

Ногай районынынъ авылларын электроярык пан тийисли оьлшеминде канагатлав уьшин ДР коьлик, энергетика, байланыс министерствосы «ДСК» ПАО ман бирге «ДСК» ПАО Ногай район управлениесининъ материал-техникалык негизин беркитуьв бойынша керекли шараларды оьткеруьвди ойласады. Оннан баскалай, Ногай районындагы электроярык эм газ бан канагатланув маьселелерин шешуьв ниет пен ДР коьлик, энергетика, байланыс министерствосы ювык арада ресурс канагатлавшы организациялары ман бирге Ногай районына келип, кенъес оьткереек.

Республикалык инвестиционлык программасы эсабында Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авылындагы школа курылысына акша карыжы йибериледи. Проект бойынша участокта 3 блоклардан туьзилген (окув корпусы, спортзал, столовыйдан келетаган йылы саьне) школа меканы, котельный, аьр бирисинде 150 кубометр сув сакланатаган от туьсуьвге карсы 2 резервуар, «Топас» деп аталган тазалав алаты эм трансформатор подстанциясы орынласады. Буьгуьнлерде мунда ябык тоьбеси мен бирге окув корпусынынъ каркасы курылган, терезе блоклары салынган. Курылыс объектининъ смета баасынынъ калдыгы 2018-нши йылдынъ 1-нши январине 112,5 миллион маьнет кадерине етиспеге болады. 2018-нши йылга каралган Республикалык инвестиционлык программасынынъ проектинде бу школа меканынынъ курылысына 40 миллион маьнет акша йиберилеек. Ол зат окув корпусын кулланувга бергендей амал береек. Курылыс объекти кулланувга 2019-ншы йылда берилеек.

Ногай районынынъ социаллык яктан маьнели соравларын шешуьв бойынша куллык армаган бардырылаяк.